szelektív hulladék

Szelektív hulladék 2022.

Szelektív  szemét elszállítása Lábatlanon:

Település Hulladék típusa Január Február Március Április Május
 

Lábatlan

Komposztálható 14, 28 8, 22 6, 20
Újrahasznosítható 6 3 3 7 5

 

Június Július Augusztus Szeptember Október November December
3, 17 8, 22 5, 19 2, 16 7, 21 4, 18
2 7 4 1 6 3 1
kat.hird.0326

Katolikus híradás 2022.03.26.

***  Imádkozzunk Nemzetünkért, a ciszterci rendért, a meseíró­kért, és a többi, az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, a név-, születésnap­jukat, há­zassági évfordu­lójukat ünneplők­ért!  A hé­ten várom a testvérek imaszándékait. ***

*** A Katolikus Karitász folytatja a gyűjtést a menekültek szá­mára:

  1. a 1356-os adományvonal hívásával; 2. online adományozással a  www.karitasz.hu oldalon keresztül; 3. átutalással „Ukraj­nai háború” megnevezéssel – a 12011148-00124534-00100008 számra

Természetben a tartós élelmiszer-gyűjtés hetében, a temploma­inkban még ma adhatjuk le adományainkat:

*** Ne feled­jük, hogy egyéni önmegtagadásaink mel­lett vannak közös, kötele­ző for­mái is a böjtnek. Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, egész nagy­böjtben tartsuk szem előtt! ***

*** Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk.  Piszkén 17.30-tól, Süttőn 18 órá­tól. ***

*** Jó lélekkel csatlakozzunk a magzatokért való imádsághoz. Erről  a https://www.facebook.com/40napazeletert/ oldalon olvashatunk. ***

*** Épültem a süttői testvérek lelkesedésén, a templom és a plébánia-kert szépítésén. Jövő szombaton a piszkei kálváriát, templom- és plébánia-kertet szeretnénk a tavaszra előkészíteni. Örömmel várjuk a segítő kezeket, délelőtt 9 órától.   ***

*** Ugyancsak szombaton 10 órától a piszkei templomban kerül sor a jelöltek első szentgyónására. Imádkozunk értük, a szülők, nagyszülők, keresztszülők és idősebb test­vérek mutassanak jó példát; ahol ez hiányozna, mi lehetünk a jó példa…  ***

*** Ma 16 órától a piszkei templomban imádkozunk a keresztények egységé­ért.  ***

*** Evangelizáljunk!  Buz­dítsuk ismerőseinket, akiknek most indul iskolába a gyer­meke, bát­ran válassza a katolikus hit­tant. Kiváltképp, ha a gyermek kereszte­lésekor ígéretet tett a hitre-nevelésre, azért. Ha nincs megkeresztelve, akkor pedig éppen az arra való készület jele, ha jár hittanra. Az ismerte­tő filmecskéket a https://drive.google.com/drive/folders/12prtN7lLXIK0u1TCD2KAlFG2h7utk1H7?usp=sharing  linken keresztül tudjuk megtekinteni.  ***

*** Mához egy hétre Péliföldszentkereszten kerül sor a hagyományos regio­nális keresztúti áhítatra. Hangsúlyosan és szeretettel hívjuk a fiatalokat, hogy e hagyománynak ők is részesei legyenek. A li­turgia 15 órakor kezdő­dik, de már előtte is lehető­ségünk nyílik szentgyónásunk el­végzésére. Süttő, Piszke és Lábatlan közösségei a 3. állomásról gondoskodnak, rész­ben annak díszítésével, részben felolvasással, részben a fakereszt vitelé­vel. A 2.állomásnál kell átvenni a keresztet, bevárni a saját közösséget, és úgy vonulni a 3. állomásig.

Akik gyalogosan zarándokolnak, Süttőről a templom elől 11 órakor indul­nak. Piszkén a templom előtt ½ 12 órakor, Lábatlanon a Szent István temp­lom előtt 12 órakor lehet csatlakozni hozzájuk.  ***

*** Jövő vasárnap a a Szentföld, az ottani keresztények és szent helyek javára gyűj­tünk. Egykor a nyugati keresztény világ igen fontosnak tartotta Krisztus Urunk föl­di élete helyeit védeni, segíteni. Sajnos, mára az ottani közösség igencsak megfogyatkozott. A XXI. században ez a törődés többek között az évente sorra kerülő gyűjtéssel valósulhat meg. Tavaly e célra 20,680.-(Süttő), 9,605.-(Piszke), illetve 13,200.-(Lábatlan) Ft-ot továbbítottunk. a testvé­rek jóvoltából. ***

 

*** Kérjük, ne  feled­jük a 2×1% adófelajánlás lehetőségét. Az adóható­ság, vagy a munkáltató adómegállapítása esetén is nekünk kell rendelkezni a befizetett adónk 2×1 százalékáról. ***

 

*** A hátul jelzett perselybe várjuk a testvérek húsvéti díszítésre szánt adományait. ***

 

A 13. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 28. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
 
Piszke 29. Kedd 8 óra Szentmise utána
 
Süttő 30. Szerda Nem lesz Szentmise  
 
Lábatlan 31. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Piszke 01. Péntek 17:30 Keresztúti áhítat  
18 óra Szentmise: +Magdolna és József szülők és + Szüleik előtte
Süttő 18 óra Keresztúti áhítat  
 
Piszke 02. Szombat 10 óra Első szentgyónás  
Süttő 16 óra Szentségimádás  
Lábatlan 17:15 Szentségimádás  
18 óra Szentmise  
 
Süttő 03. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Schmidt Frigyesné – Erzsébet (tem. III. 18.)

Keresztelő: Lóci Dávid

 
Piszke ¾ 10 óra Szentmise  

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

28. Hétfő Harding Szent István apát, a ciszterciek társalapítója – +1134
29. Kedd  Kosztolányi Dezső szn – 1885
30. Szerda Szent Quirinus (Kerény)
31. Csütörtök  Szabó Lőrinc szn – 1900
01. Péntek Zsigmondy Richárd – 1865 (kémiai Nobel-díj: 1925)
02. Szombat Andersen szn – a meseírás napja – a gyermekkönyvek nemzetközi napja
03. Vasárnap
 Chichesteri Szent Richárd püspök +Dover, 1253. április 3.

 

Közelgő események

Május  07., szombat 10 óra Piszke Második Szentgyónás
Május 08. vasárnap 8 óra Süttő Első Szentáldozás
¾ 10 óra Piszke Első Szentáldozás
Május 29. vasárnap 11 óra Sárisáp Bérmálás

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

lomtalanitas

Lomtalanítás 2022

LOMTALANÍTÁS

A kampányszerű lomtalanítás helyett a szolgáltató idén is házhoz menő lomtalanítást szervez. Időpont telefonon vagy e-mailben kérhető az alábbi elérhetőségeken:

06-22/576-070

ugyfelszolgalat@vertikalzrt.hu

Nem tartozik a lomtalanítás körébe:

  • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
  • elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
  • veszélyes hulladékok, gumiabroncs; Pl. akkumulátor, festékes dobozok, kátrányszármazékok, pala, fáradt olajos kannák;
  • autóalkatrészek (lökhárító, autóülés) – heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

Az elszállítás feltétele, hogy a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználónak ne legyen díjhátraléka.

A lomtalanítás mellett a nyergesújfalui hulladékudvarban is elhelyezhetők hulladékok. Az érvényes lakossági hulladékszállítási és ártalmatlanítási szerződéssel rendelkező, tartozásmentes lakossági ügyfelek térítés mentesen az alábbi hulladéktípusokat adhatják le:

Hulladék fajta Elhelyezhető mennyiség
Műanyag,  
Papír,  
Üveg Korlátlan
Fém  
Textil csomagolási hulladékok  
Építési és bontási hulladék Ingatlanonként évente 3 m3
Lomhulladék Ingatlanonként évente 3 m3
Háztartási étolaj és zsír Havonta 2 liter
Személygépjármű gumiabroncsa Évente ingatlanonként 4 db
Veszélyes hulladék (festék, lakk, motorolaj, akkumulátorok, elemek) Évente ingatlanonként 5 kg
Elektronikai hulladék Évente legfeljebb 100 kg
Zöldhulladék Évente legfeljebb 3 m3

 

A hulladékudvar címe: Nyergesújfalu, Hegyalja u. 6. (volt Tesco épület mögött), nyitvatartási ideje: szombat 8.00-15.00 óra. A hulladék elhelyezéshez lakcímkártya és személyigazolvány, valamint a hulladékszállítási díj megfizetés igazolásának bemutatása szükséges.

óvodai beiratkozás

Óvodai beiratkozás 2022/23

ÓVODAI BEIRATKOZÁS a 2022/2023-as nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8 § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában foglaltak értelmében az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, (2022. november 01-ig) feltéve, hogy  lábatlani lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt. 8. § (1)).

A jelentkező gyermekek felvétele az óvodai nevelési évben – a férőhelyek függvényében- folyamatosan, illetve előre jelzett beíratási napokon történik.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

 

Ez a kötelezettség azokra a gyerekekre vonatkozik, akik 2019. szeptember 1-je előtt születtek, és még nem járnak óvodába

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes óvodában lehet (Rendelet 20. § (1)).

A Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsődébe való beiratkozás időpontjai a következők:

Zengő Óvodában(2541 Lábatlan, Piszkei ltp. 10)

                                2022. május 3. 8-14 óráig és

                                2022. május 5. 8-14 óráig

Micimackó Óvodában( 2541 Lábatlan, Óvoda utca 33.):

                                        2022. május 2. 8-14 óráig és

                                        2022. május 4. 8-14 óráig

A beiratkozáshoz szükséges iratokat kérem hozzák magukkal.

   – A gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok ( személyi igazolvány vagy útlevél) ezek hiányában a gyermek anyakönyvi kivonata

   – Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcím kártya)

   – A gyermek TAJ-kártyája

   – A szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok   

     (személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély)

   – Nem magyar állampolgár esetén az ország területén való 

     tartózkodás jogcímét igazoló okirat.

Tisztelettel: Mészáros Erzsébet

IKON Csoport kiállítása

Szeretettel várunk minden érdeklődőt az IKON CSOPORT Szentendrei Szépművészeti Egyesület Képek,képek, képek című kiállításának megnyitójára 2022. március 25- én, 17 órakor, a Gerenday Közösségi Ház kiállítótermébe!

A kiállítást megnyitja: Lukács Tibor festőművész

Közreműködik: Kerle Tibor gitáron

A kiállítás megtekinthető április 22-ig, nyitvatartási időben.

http://ikoncsoport.hu/

táncház 03_25

Táncház

2022. március 25-én, pénteken 18 órai kezdettel ismét táncházat muzsikál a tatai Kincső Zenekar a Gerenday Közösségi Házban.

Táncot tanít: Szabó Kincső és Rencz Norbert, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes tagjai

A néptánc kortalan kikapcsolódás, így szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, kicsit és nagyot egyaránt!

A belépés ingyenes!

 

Következő táncházaink:

április 22. 18 óra

május 27. 18 óra

Katolikus híradás 2022. 03. 20.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., március 20., Nagyböjt III. vasárnap

 

*** Imádkozzunk Nemzetünkért, zeneszerzőinkért, a tuberkolózis és más betegségek visszaszorításáért, és a többi, az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, a név-, születésnap­jukat, há­zassági évfordu­lójukat ünneplők­ért!

*** A Katolikus Karitász folytatja a gyűjtést a menekültek szá­mára:

  1. a 1356-os adományvonal hívásával (egy hívás 500 forint tá­mogatást jelent); 2. online adományozással a  www.karitasz.hu oldalon keresztül; 3. átutalással a Katolikus Karitász bankszámláján „Ukrajnai háború” megnevezéssel – 12011148-00124534-00100008

Természetben a tartós élelmiszer-gyűjtés hetében, a templomainkban adhatjuk le adományainkat:

  1. tartós élelmiszerek; 2. takaró, mat­rac, ágynemű (jó állapotú, tiszta);
  2. baba és kisgyerek pelenka; 4. baba és felnőtt tisztálkodási szerek. ***

*** Ne feled­jük, hogy egyéni önmegtagadásaink mel­lett vannak közös, kötele­ző for­mái is a böjtnek. Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, egész nagy­böjtben tartsuk szem előtt! ***

*** Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk.  Piszkén 17.30-tól, Süttőn pedig 18 órától. ***

*** Jó lélekkel csatlakozzunk a magzatokért való imádsághoz. Erről  a https://www.facebook.com/40napazeletert/ oldalon olvashatunk. ***

*** Jövő szombaton a süttői plébánia-kertet szeretnénk a tavaszra előkészíteni. Örömmel várjuk a segítő kezeket. Délelőtt 9 órától várjuk a testvéreket. ***

*** Ma 16 órától a református templomban közösen imádkozunk a keresztények egységéért. Jövő vasárnap, azaz 27-én mi látjuk vendégül református testvéreinket. ***

*** Evangelizáljunk!  Buz­dítsuk ismerőseinket, akiknek most indul iskolába a gyermeke, bát­ran válassza a katolikus hit­tant. Kiváltképp, ha a gyermek kereszte­lésekor ígéretet tett a hitre-nevelésre, azért. Ha nincs megkeresztelve, akkor pedig éppen az arra való készület jele, ha jár hittanra. Az ismerte­tő filmecskéket a https://drive.google.com/drive/folders/12prtN7lLXIK0u1TCD2KAlFG2h7utk1H7?usp=sharing  linken keresztül tudjuk megtekinteni.  ***

 

A 12. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Lábatlan 24. Csütörtök 18 óra Szentmise
Piszke 25. Péntek 17:30 Keresztúti áhítat
18 óra Szentmise: +Gábor és +Szülei előtte
Süttő 18 óra Keresztúti áhítat
Süttő 26. Szombat 9 óra Kert-szépítés
16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise
Süttő 27. Vasárnap 8 óra Szentmise: A Lernyei és a Hamvas család

+ Tagjai

Piszke ¾ 10 óra Szentmise: Hálaadásul 40 esztendőért
16 óra Imádság a keresztények egységéért

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

21. Hétfő  A költészet világnapja
22. Kedd A víz világnapja
23. Szerda Meteorológiai világnap
24. Csütörtök A tuberkolózis világnapja

Hevenesi Gábor, Magyarország első atlaszának készítője szn – 1656

25. Péntek Gyümölcsoltó Boldogasszony (Urunk születésének hírüladása)

Bartók Béla 1881 szn. –  zeneszerző, zongoraművész, zenetudós.

Vásárhelyi Pál, a reformkor legképzettebb magyar vízépítő mérnöke, szn – 1795

26. Szombat  Erdős Pál, a számelmélet és a halmazelmélet egyik legjelesebb kutatója SZN – 1913
27. Vasárnap II. Rákóczi Ferenc szn – 1676

Közelgő események

Március 27. 16 óra Piszke Imádság a keresztények egységéért
Április 02., szombat 10 óra Piszke Első Szentgyónás
Április 03., vasárnap 15 órától Péliföldszentkereszt Regionális közös keresztút
Május  07., szombat 10 óra Piszke Második Szentgyónás
Május 08. vasárnap 8 óra Süttő Első Szentáldozás
¾ 10 óra Piszke Első Szentáldozás
Május 29. vasárnap 11 óra Sárisáp Bérmálás

    Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

kerti-zoldhulladekos-zsak

Zöldhulladék – gyűjtő zsákok osztása

A Vertikál felhívása!
Zöldhulladék – gyűjtő zsákok osztásáról
Tisztelt Városlakók!
A zöldhulladék-gyűjtő zsákokat az alábbi beosztásban vehetik át a polgármesteri hivatal hátsó bejáratánál:
– Március 16-án,  12 órától-16-ig
Ady Endre utca, Arborétum , Bajcsy-Zsilinszky utca, Damjanich utca, Honvéd utca, Balassi utca.
– Március 17-én,  12 órától-16-ig
Bartók Béla utca, Bem József utca, Gerecse utca, Gyűrűs utca, Hársfa utca, Hunyadi utca, Ifjúság utca, Jókai utca, József Attila utca.
– Március 18-án,  10 órától-14-ig
Kálvária utca, Kálvin János utca, Kamberek dűlő, Kertalja utca, Kossuth Lajos utca, Mandulás utca,
Munkácsy Mihály utca, Orgona utca, Óvoda utca,  Öreghegyi utca, Őrhegyi utca.
– Március 22 – én, 12 órától-16-ig
Paprét utca, Petőfi utca, Rozália utca, Piszkei utca, Piszkei ltp. 4 ház, Somogyi Béla utca, Sport utca, Szabadság utca, Szűk utca, Templomalja utca, Tompa Mihály utca, Tulipán utca,
-Március 24 – én,  12 órától-16-ig
Vasút utca, Zsebeházi utca, Zrinyi ltp.. kertes házak, Dózsa György út 1-től 120-as házszámig.
-Március 25- én,  10 órától-14-ig
Dózsa György út 121-től.
-Március 2-án , 12 órától-16-ig
Rákóczi út 1-től-150-es házszámig.
-Március 29. 12 órától-16-ig
Rákóczi út 151-től.
-Március 30- án ,12 órától-16-ig
Pótátvétel
Személyazonosításra alkalmas igazolványt és tollat kérem hozzon magával!
Varázslatok mesekönyv átadó ünnepség

Kedves Gyerekek!

Köszönjük a sok szép, varázslatokkal tele, furfangos és izgalmas meséket, amelyeket írtatok. Meséitekből és a hozzá készített szép rajzokból elkészült a Varázslatok mesekönyv.

Kedves meseíró, szeretettel várunk Téged a családoddal együtt, március 27-én, vasárnap délután 15 órakor a Gerenday házban tartandó ünnepségünkre, ahol a mesekönyveket szeretnénk átadni.

Lábatlani Nagycsaládosok Egyesülete

Meseíró gyerekeknek meghívó