Menza Pure – 2022/23-as tanév – változás!

Tisztelt Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy 2022. szeptember 01-től a már bevezetett MENZA PURE étkeztetési program használatában 2022-2023-as tanévre vonatkozóan az önkormányzat változást vezet be.
A helyi rendelet változása miatt a fizetés és a megrendelés folyamatában változás történik.
A szülőnek előre ki kell fizetnie gyermeke étkezését, amennyiben a gyermek étkezni szeretne!
Az online felületen keresztül, vagy telefonos jelzés útján történő megrendelés esetén, minden hónap első és nyolcadik napja között kell a következő havi étkezési szándékot leadni/jelezni.
A program automatikusan elkészíti a rendelést az étkezési napokra, de a felhasználónak lehetősége van az általa meghatározott egyes étkezési napokra (étlap vagy elfoglaltság szerint) módosítani az étkezést minden igény szerint a hónap 8. napjáig. A 8. napot követően az önkormányzat elkészíti a számlát az adott hónapra, ha az munkaszüneti vagy ünnepnapra esik, akkor az azt követő munkanapon. Az elektronikus, valamint a csekken történő befizetéseknek legkésőbb (az étkezési hónapot megelőzően) minden hónap 20-áig a önkormányzat bankszámlájára be kell érkeznie. Amennyiben nem történik meg a befizetés, az étkezőnek nem áll módunkban megrendelni az étkezést, kivesszük az étkezésből addig, míg nem történik meg a számla kiegyenlítése. A kivett étkezési napok jóváírása a következő hónap számlájában jelenik meg.
Amennyiben nem online megrendelés történik, hanem az ügyintéző segítségével valósul meg az igénylés, úgy abban az esetben is minden hónap első nyolc napján be kell jelenteni az étkezési igényt!
A 2022. szeptemberi étkezés akkor biztosított a gyermek/gyermekek részére, ha a befizetés 2022. augusztus 20-áig az önkormányzat számlájára megérkezik, vagy csekken történő befizetés esetén a csekk bemutatásra kerül.
Az étkezés megrendelése az online felületen (http://labatlan.eny.hu), az etkeztetes@labatlan.hu email címenvagy a 06-30/128-8324, 06-33-517-500 telefonszámon történik.
A tavalyi évhez hasonlóan, az étkezésben azok vehetnek részt, akik tartozásaikat rendezték, a szükséges nyilatkozatokat, és igazolásokat a Polgármesteri Hivatalba legkésőbb 2022. augusztus 08-ig eljuttatják.
A szükséges nyomtatványok az intézményekben, a Polgármesteri Hivatalban, a https://labatlan.eny.hu felületen, valamint a www.labatlan.hu oldalon lesznek elérhetőek.

Aljegyző pályázat

Lábatlan Város Polgármestere

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. §. (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Lábatlani Polgármesteri Hivatalban aljegyző munkakör betöltésére.

 

Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság,

– büntetlen előélet,

– cselekvőképesség,

– felsőfokú képesítés igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

– legalább két éves közigazgatási gyakorlat,

– munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság,

– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

 

 Előnyt jelent: 

– legalább 3 év közigazgatási gyakorlat

– irodai alkalmazások (MS Office) használata,

– vezetési-szervezési készség.

 

 Pályázathoz csatolni kell:

  • motivációs levél, mely tartalmazza az aljegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelést legfeljebb 2 oldal terjedelemben,

– a pályázó fényképpel ellátott szakmai önéletrajzát a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott adattartalom szerint,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy arra vonatkozó igazolást, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte  (legkésőbb a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani),

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,

– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik és kezelhetik,

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény  84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot,

– közigazgatási gyakorlat igazolását.

 

Ellátandó feladatok:

– A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése, a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok hatáskörök ellátása, továbbá az Igazgatási Iroda vezetése.

 

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egység megnevezése:

Lábatlani Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda

 

Munkavégzés helye: Lábatlani Polgármesteri Hivatal, 2541 Lábatlan, József A. u. 60.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

A vezetői kinevezés határozatlan időre szól.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős foglalkoztatás

Bérezés: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint.

A munkakör legkorábban 2022. június 01-től tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 10.

 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot Lábatlan Város Polgármesteréhez (2541 Lábatlan, József A. u. 60.) „Aljegyzői pályázat” borítékon való feltüntetésével személyesen, postai vagy elektronikus (polghiv@labatlan.hu) úton kell benyújtani.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja:

A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételnek megfelelnek.

 

A pályázati határidőt követően a kiválasztott jelölteket személyes vagy online interjú keretében hallgatjuk meg. A pályázat elbírálásáról Lábatlan Város Jegyzője javaslatára Lábatlan Város Polgármestere dönt. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót írásban értesítjük a pályázat eredményéről. Lábatlan Város Polgármestere a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46.§ (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

 

A pályázat elbírálási határideje: 2022. május 20.

A pályázatról bővebb információ kérhető Kiss Gábor jegyzőtől személyesen, vagy az (33) 517-500 telefonszámon.

A pályázati kiírás elérhető még a Kormányzati Személyügyi szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ www.kozigallas.gov.hu és a www.labatlan.hu weboldalon.

Kuckó Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat intézményvezetői pályázat

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a Kuckó Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat intézményvezetői (magasabb vezető) feladat ellátására pályázatot ír ki az alábbi tartalommal:

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete                

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kuckó Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A magasabb vezetői megbízás időtartama:

A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2022.07.01.-2027.06.30-ig szól.

A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A munkavégzés helye:

Kuckó Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Székhelye: Lábatlan, Cementgyári lakótelep 5.

Az intézmény feladatellátásra szerződött önkormányzatainak (Nyergesújfalu, Süttő, Bajót, Nagysáp) telephelyei.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető feladata az intézmény szakszerű és jogszerű működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, koordinálása, képviselete a Lábatlan város, illetve a feladatellátási szerződés szerinti működési területen,  az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása, az intézmény költségvetésében biztosított pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű, takarékos gazdálkodás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

–   felsőfokú szociális alapvégzettség, pszichológus, pszichopedagógus, vagy
mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatásszervező oklevéllel rendelkező:
óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelő-tanár, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, jogász, igazgatásszervező, vagy szociális menedzser oklevéllel rendelkező: pedagógus, védőnő

–   felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás , illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett – legalább 5 év – szakmai gyakorlat.

–    büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai program, az intézmény fejlesztésére, vezetésére vonatkozó program,

– szakmai életrajz,

– iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat másolata,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az azt megkérő levél feladóvevénye,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők  megismerjék,

–  a  pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

– nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását az Önkormányzat nyilvános, vagy zárt ülésen tárgyalja,

– nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Gábor aljegyző nyújt, a 06/33 517-500 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

–     Postai úton, a pályázatnak Lábatlan Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2541 Lábatlan, József A. út 60.)  Kérjük a borítékon feltüntetni a „Kuckó Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezető állás” megnevezését.

–      Elektronikus úton Kiss Gábor aljegyző részére a polghiv@labatlan.hu  e-mail címen

–     Személyesen: Kiss Gábor aljegyző, 2541 Lábatlan, József A. út. 60.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 31.

  1. A pályázati felhívást megjelenteti a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán.

Határidő: azonnal

Felelős:  jegyző

  1. A képviselő-testület a pályázat előkészítésével, véleményezésével kapcsolatos bizottsági feladatokkal az Oktatási, Szociális és Egészségügyi Bizottság tajait, valamint a jegyzőt, mint a pályázat előkészítőjét bízza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Teller Péter polgármester

lomtalanitas

Lomtalanítás 2022

LOMTALANÍTÁS

A kampányszerű lomtalanítás helyett a szolgáltató idén is házhoz menő lomtalanítást szervez. Időpont telefonon vagy e-mailben kérhető az alábbi elérhetőségeken:

06-22/576-070

ugyfelszolgalat@vertikalzrt.hu

Nem tartozik a lomtalanítás körébe:

  • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
  • elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
  • veszélyes hulladékok, gumiabroncs; Pl. akkumulátor, festékes dobozok, kátrányszármazékok, pala, fáradt olajos kannák;
  • autóalkatrészek (lökhárító, autóülés) – heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

Az elszállítás feltétele, hogy a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználónak ne legyen díjhátraléka.

A lomtalanítás mellett a nyergesújfalui hulladékudvarban is elhelyezhetők hulladékok. Az érvényes lakossági hulladékszállítási és ártalmatlanítási szerződéssel rendelkező, tartozásmentes lakossági ügyfelek térítés mentesen az alábbi hulladéktípusokat adhatják le:

Hulladék fajta Elhelyezhető mennyiség
Műanyag,  
Papír,  
Üveg Korlátlan
Fém  
Textil csomagolási hulladékok  
Építési és bontási hulladék Ingatlanonként évente 3 m3
Lomhulladék Ingatlanonként évente 3 m3
Háztartási étolaj és zsír Havonta 2 liter
Személygépjármű gumiabroncsa Évente ingatlanonként 4 db
Veszélyes hulladék (festék, lakk, motorolaj, akkumulátorok, elemek) Évente ingatlanonként 5 kg
Elektronikai hulladék Évente legfeljebb 100 kg
Zöldhulladék Évente legfeljebb 3 m3

 

A hulladékudvar címe: Nyergesújfalu, Hegyalja u. 6. (volt Tesco épület mögött), nyitvatartási ideje: szombat 8.00-15.00 óra. A hulladék elhelyezéshez lakcímkártya és személyigazolvány, valamint a hulladékszállítási díj megfizetés igazolásának bemutatása szükséges.

kerti-zoldhulladekos-zsak

Zöldhulladék – gyűjtő zsákok osztása

A Vertikál felhívása!
Zöldhulladék – gyűjtő zsákok osztásáról
Tisztelt Városlakók!
A zöldhulladék-gyűjtő zsákokat az alábbi beosztásban vehetik át a polgármesteri hivatal hátsó bejáratánál:
– Március 16-án,  12 órától-16-ig
Ady Endre utca, Arborétum , Bajcsy-Zsilinszky utca, Damjanich utca, Honvéd utca, Balassi utca.
– Március 17-én,  12 órától-16-ig
Bartók Béla utca, Bem József utca, Gerecse utca, Gyűrűs utca, Hársfa utca, Hunyadi utca, Ifjúság utca, Jókai utca, József Attila utca.
– Március 18-án,  10 órától-14-ig
Kálvária utca, Kálvin János utca, Kamberek dűlő, Kertalja utca, Kossuth Lajos utca, Mandulás utca,
Munkácsy Mihály utca, Orgona utca, Óvoda utca,  Öreghegyi utca, Őrhegyi utca.
– Március 22 – én, 12 órától-16-ig
Paprét utca, Petőfi utca, Rozália utca, Piszkei utca, Piszkei ltp. 4 ház, Somogyi Béla utca, Sport utca, Szabadság utca, Szűk utca, Templomalja utca, Tompa Mihály utca, Tulipán utca,
-Március 24 – én,  12 órától-16-ig
Vasút utca, Zsebeházi utca, Zrinyi ltp.. kertes házak, Dózsa György út 1-től 120-as házszámig.
-Március 25- én,  10 órától-14-ig
Dózsa György út 121-től.
-Március 2-án , 12 órától-16-ig
Rákóczi út 1-től-150-es házszámig.
-Március 29. 12 órától-16-ig
Rákóczi út 151-től.
-Március 30- án ,12 órától-16-ig
Pótátvétel
Személyazonosításra alkalmas igazolványt és tollat kérem hozzon magával!
natura 2000

 Natura 2000 fenntartási terv

A Központi-Gerecse Natura 2000 terület (HUDI20030) fenntartási tervének előzetes egyeztetési anyaga megtekinthető a honlapon.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság készíti a Központi-Gerecse (HUDI20030) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési (Natura 2000) terület fenntartási tervét.

Előzetes egyeztetési terv:
Központi-Gerecse Natura 2000 terület (HUDI20030)
Fenntartási terv

Tekintettel a járványügyi helyzetre a Duna-Ipoly  Nemzeti Park Igazgatóság a Natura 2000 terület fenntartási tervének készítéséhez kapcsolódó gazdafórumot és szakmai területbejárást szükség esetén egy későbbi időpontban fogja megtartani, amiről külön tájékoztatást küld.

A teljes tájékoztató megtekintése

hr ügyintéző

Humánpolitikai ügyintéző

Lábatlani Polgármesteri Hivatal  pályázatot hirdet a Lábatlani Polgármesteri Hivatal humánpolitikai ügyintéző munkakörének betöltésére.

Lábatlani Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Lábatlani Polgármesteri Hivatal humánpolitikai ügyintéző munkakörének betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
2541 Lábatlan, József Attila út 60. (Komárom-Esztergom megye)
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
humánpolitikai ügyintéző
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A hivatal köztisztviselői, közalkalmazottjai, munkavállalói és közfoglalkoztatottai személyzeti ügyeivel kapcsolatos teendők ellátása. Előkészíti a jogviszony létesítésével, megszűnésével kapcsolatos iratokat. Gondoskodik a személyi anyag tárolásáról. Megszervezi a munka- és tűzvédelmi oktatásokat. Ellátja a munkaügyi nyilvántartással (KIRA rendszer) kapcsolatos feladatokat. Bérnyilvántartást vezet a köztisztviselőkről. Elvégzi a teljesítményértékelés során a TÉR rendszerhez kapcsolódó szervezeti támogatói feladatokat. Elkészíti az éves továbbképzési tervet (Probono). Vezeti a közigazgatási alapvizsgával, szakvizsgával, továbbképzésekkel kapcsolatos nyilvántartásokat. Vezeti az alkalmazottak szabadság és távollét nyilvántartását. Ellátja a köztisztviselői, intézményvezetői, képviselői vagyonnyilatkozattal kapcsolatos feladatokat. A feladat- és hatáskörét érintő előterjesztéseket előkészíti a képviselőtestület és a bizottságok elé. Közreműködik a megüresedett köztisztviselői álláshelyek pályáztatásával kapcsolatos feladatokban.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, Lábatlan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2021.(II. 10.) önkormányzati rendelete, valamint a Lábatlani Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2018. (I.04.) számú jegyzői utasítás az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság,
– Cselekvőképesség,
– Büntetlen előélet,
– Felsőfokú végzettség és humánpolitikai szakképzettség, vagy középfokú végzettség és humánpolitikai szakképzettség, orvosi alkalmassági vizsgálat
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– közszolgálati jogviszonyban szerzett legalább 5 év humánpolitikai gyakorlat
– KIRA program gyakorlati ismerete, használata
– Közigazgatási szakvizsga, vagy közigazgatási alapvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig a pályázó azt kérelmezte
– a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes fényképes, szakmai önéletrajz
– motivációs levél
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró, részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
– összeférhetetlenségi nyilatkozat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerint

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2022. január 1-től betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Gábor Aljegyző nyújt, a 06-33/517-500 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Kiss Gábor részére a polghiv@labatlan.hu E-mail címen keresztül.
Postai úton: Lábatlani Polgármesteri Hivatal, 2541 Lábatlan, József Attila út 60. címre
a borítékon kérjük feltüntetni a „Humánpolitikai ügyintéző pályázat” megnevezést.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt pályázati feltételeknek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét. A pályázatokról előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Lábatlan Város honlapja
Lábatlani Hírmondó újság
Lábatlan Város Facebook oldala
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkakör határozatlan időre szól, 6 hónap próbaidő kikötésével. A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.labatlan.hu honlapon szerezhet.
Tájékoztatjuk a pályázókat az adatkezelés céljáról: Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó írásban hozzájárul a benyújtott pályázati anyagában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján kezeli. Eredménytelen pályázat esetén a pályázati anyag – az elbírálást követően haladéktalanul – megsemmisítésre, törlésre kerül.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.labatlan.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 2.

varázslatok könyve

Városi Meseíró Pályázat

KEDVES GYEREKEK!

Mesepályázatot hirdetünk. 2006-ban már sikerült és akkor 9 díjnyertes meséből és 17 hozzá készült illusztrációval megjelentettük a „VARÁZSKÖNYV” című mesekönyvet. Most újra meghirdetjük, folytatjuk a könyv írását.

A könyv címe:

„VARÁZSLATOK KÖNYVE”

Mesék és történetek, amelyben minden megtörténhet.

Írjatok meséket, szerepeljen benne sok meseelem: tündérek, óriások, varázslók, törpök, manók, ördög, gonosz boszorkány, vén banya, bagoly, varangyos béka. Meseszámok: hét – tizenkét fejű sárkány, tizenkét zsivány, hetedhét ország, hét esztendő. Varázslatok, varázspálca, arany alma. Varázslatos helyek: fekete felleg, fekete vár, gyémánt palota, üveghegy, Tündérország, Óperenciás tenger. Varázsige, varázsital. Majd a mese vége, hogy megtörik a varázslat és minden jóra fordul.

Pályázók köre: korosztályonként sorsoljuk ki a felkért zsűritagok által a legjobb, legötletesebb meséket, írásokat, amik a mesekönyvbe kerülnek. Minden meseíró és rajzoló gyermeket díjazni fogunk! A meséket kérjük, december 15-ig nagycsaladosok01@freemail.hu e-mail címre elküldeni. A 2006-ban megjelent Varázskönyv meseíróit is felkérjük, hogy írásaikkal, hozzászólásukkal színesítsék a megjelenő mesekönyvet.

„Mese lehet egy igaz történet és egy képzelet, de a hatás nem marad el. Ha meséket hallgatunk, a lelkünk megnyugszik, és a problémákat elfeledjük, ezért van szükségünk a mesére” idézet a VARÁZSKÖNYV 2006-ban megjelent mesekönyvből, Richter Bettina meseíró, Boldogító meséjének záró mondataiból.

Lábatlani Nagycsaládosok Egyesülete