menza

Felhívás szülők részére MENZÁVAL kapcsolatban

Tisztelt Szülők!
A 2024-2025-ös tanévre vonatkozóan az önkormányzat az alábbi tájékoztatást adja az étkezés megrendelésével és a MENZA PURE étkeztetési program használatával kapcsolatban.
A tavalyi évhez hasonlóan, az étkezésben azok vehetnek részt, akik a szükséges nyomtatványokat, nyilatkozatokat és igazolásokat (születési anyakönyvi kivonat másolata, családi pótlék folyósításának igazolása, orvosi igazolás betegségről, illetve a diétás étkezésre vonatkozóan) a Polgármesteri Hivatalba legkésőbb 2024. augusztus 05-ig eljuttatják.
Amennyiben a szülőnek lejárt tartozása, hátraléka van az előző tanévben az étkezéssel kapcsolatban az Önkormányzat felé, annak rendezése után van lehetőség az étkezés igénylésére!
A szülőnek előre ki kell fizetnie gyermeke étkezését, amennyiben a gyermek étkezni szeretne!
Az elektronikus, valamint a csekken történő befizetéseknek legkésőbb (az étkezési hónapot megelőzően) minden hónap 20-áig a önkormányzat bankszámlájára be kell érkeznie. Amennyiben nem történik meg a befizetés, az étkezőnek nem áll módunkban megrendelni az étkezést, kivesszük az étkezésből addig, míg nem történik meg a számla kiegyenlítése. A kivett étkezési napok jóváírása a következő hónap számlájában jelenik meg.
A 2024. szeptemberi étkezés akkor biztosított a gyermek/gyermekek részére, ha a befizetés 2024. augusztus 20-ig az önkormányzat számlájára megérkezik, vagy csekken történő befizetés esetén a csekk bemutatásra kerül 2024. augusztus 31-ig.
Az étkezéssel kapcsolatos ügyek intézése az online felületen (http://labatlan.eny.hu), az etkeztetes@labatlan.hu email címenvagy a
06-30/128-8324, 06-33-200-424 telefonszámokon lehetséges.
A szükséges nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal portáján kérhetők.
Lábatlan Város Önkormányzata
Megnézem az adatlapokat:

Vármegyei Szolgáltatási Út Térkép – kitöltöm a kérdőívet!

Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata feladata, hogy a vármegye területfejlesztéssel összefüggő terveit, alapdokumentumait elkészítse.

A területfejlesztés nem csak a gazdaság, hanem a társadalom fejlesztését is magában foglalja. A társadalmi jóllét kiemelten fontos feltétele annak, hogy egy adott település gazdasága fejlődhessen, hogy a lakosok erőfeszítéseikkel szűkebb hazájuk mellett az ország fejlődését is elősegítsék. E társadalmi jóllét egyik bázisa a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés, az, hogy minden állampolgár részére biztosított legyen az alapvető egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási, és kulturális szolgáltatások elérhetősége.

A vármegyei Önkormányzat 2019- ben felmérte a vármegye településein ezen szolgáltatások meglétét, milyenségét, e felmérés eredményeit pedig a megyei Szolgáltatás Út Térkép-ben összegezte, publikálta. A felmérés során feltárt hiányosságok megszüntetésére javasolt intézkedéseket, a megismert jó gyakorlatokat pedig a Megyei Esélyteremtő Paktumban foglalta össze. E felmérés alapul szolgált a területi támogatások tervezésénél is, melynek nyomán számos pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés (óvodai, bölcsődei férőhelyek létesítése, orvosi rendelők felújítása, kialakítása, stb.) járulhatott hozzá a hiányok megszüntetéséhez. Mint arról az elmúlt közel két hónapban Önök is értesülhettek, a vármegyei Önkormányzat a Szolgáltatás Út Térkép és a Vármegyei Esélyteremtő Paktum felülvizsgálatát végzi.

 

Ennek keretében kértük Önöket online kérdőív kitöltésével adatszolgáltatásra, mely kérésünk teljesítését ezúton is köszönjük! 

A kérdőív az alábbi linken érhető el online: https://forms.gle/WqgRr99yg1z9TdRt9

Közlemény zajkibocsátási határérték megállapítása

KÖZLEMÉNY

 

Lábatlan Város Jegyzője, mint elsőfokú környezetvédelmi hatóság érintett ügyfélként ezúton értesíti az alábbi táblázatban felsorolt ingatlan tulajdonosait, hogy a Lábatlan, Kamberek út 1227/2. hrsz-ú ingatlanon található ZIGÓ SÖRÖZŐ és ÉTELBÁR üzletre vonatkozóan zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló eljárásban határozatot hozott.

 

Közlemény kifüggesztése: 2024. május 14.

Tárgy: zajkibocsátási határérték megállapítása

Határozat száma: LAB/1788-2/2024

 

Kérelmező: JANI-KŐ 2022 PLUSZ Kft. 2541 Lábatlan, Dósza Gy út 105

 

JANI-KŐ 2022 PLUSZ Kft. (2541 Lábatlan, Dósza Gy út 105) kérelmező részére a Lábatlan, Kamberek út 1227/2. hrsz-ú ingatlanon található ZIGÓ SÖRÖZŐ és ÉTELBÁR telephelyre vonatkozó zajkibocsátási határérétéket az alábbiak szerint állapítom meg:

 

A zajkibocsátási határérték mértéke külön az éjjeli és nappali időszakra, a zajforrás közvetlen hatásterületén elhelyezkedő, zajtól védendő területek helyrajzi száma, a védendő épületek címe:

 

Ingatlan helyrajzi száma Közterület elnevezése Házszám A zajkibocsátási határérték, dB
Nappal 06-22 óra között Éjjel 22-06 óra között
1232/8 Kálvária u. 40. 50 40
1232/9 Kálvária u. 38. 50 40
1232/10 Kálvária u. 36. 50 40
1232/11 Kálvária u. 34. 50 40
1232/35 Kálvária u. 59. 50 40
1232/34 Kálvária u. 61. 50 40
1232/33 Kálvária u. 63. 50 40
1232/32 Kálvária u. 65 50 40
1232/31 Kálvária u. 67. 50 40
1232/26 Kálvária u. 71 50 40
1233/2 Kálvária u. 73 50 40
1232/6 Orgona u. 3. 50 40
1234/2 Rozália u. 90. 50 40
1086 Rozália u. 76/A 50 40
1087 Rozália u. 78. 50 40
1088/3 Rozália u. 80. 50 40
1088/4. Rozália u. 82. 50 40
1088/6. Rozália u. 84. 50 40
1088/9 Rozália u. 90. 50 40
1088/10 Rozália u. 88. 50 40
989/2 Rozália u. 45. 50 40
989/1 Rozália u. 47. 50 40
1232/30 Beépítetlen terület   50 40
1088/8. Pince, présház   50 40
1089 Pince, présház   50 40
1090 Pince, présház   50 40

 

 

A zajkibocsátási határérték teljesülésének pontos helye:

megnevezése: ZIGÓ SÖRÖZŐ és ÉTELBÁR

címe: 2541 Lábatlan, Kamberek út 1227/2. hrsz

 

A fenti határérétkek megállapításán felül az alábbi feltételek betartását írom elő:

 

A zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni Hivatalomhoz.

 

Határozatom ellen a közléstől számított 15 napon belül a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályhoz (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) címzett, de hatóságomhoz két példányban benyújtandó – 10.000 Ft illetékkel ellátott – fellebbezésnek van helye.

 

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2023. (III.30.) számú rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terve szerint a zajforrás hatásterületén található ingatlanok övezeti besorolása:

Lke – kertvárosias lakóterület és pince, présház

 

A jogorvoslati lehetőséget a az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr) 116.§ alapján biztosítottam.

 

A Hatóság – az Ákr. 89.§-ban foglaltaknak megfelelően –  közlemény közhírré tételével – közli az ügyben meghozott határozatát. A döntés a Polgármesteri Hivatalban (Lábatlan, József A. u. 60) megtekinthető.

 

Lábatlan, 2024. május 14.

Kiss Gábor

jegyző

 

Helyi választás 2024. Lábatlan

Általános tájékoztató jelölteknek

2024. évi helyi önkormányzati választás Lábatlanon

 

A Köztársasági elnök az Európai Parlament tagjai 2024. évi választása időpontjának, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásának időpontját 2024. június 9-re tűzte ki. 

Az alábbiakban röviden összefoglalom a jelölteknek szóló legfontosabb információkat. 

 

Lábatlanon a települési önkormányzat képviselő-testületének megválasztható tagjainak száma 8 fő. 

Az egyéni jelölt, illetve a polgármester jelölt állítás feltétele Lábatlanon

 • egyéni listás (képviselő) jelölt esetén 41 db ajánlás,
 • polgármester jelölt esetén 122 db ajánlás.

 

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Ajánlóívet igényelni a Helyi Választási Irodától (HVI – 2541 Lábatlan, József A. u. 60.)  az A4 jelű formanyomtatványon személyesen, vagy postai úton, vagy kézbesítési meghatalmazott útján. 

 

Az ajánlóíveket a HVI adja 2024. április 20-tól, majd ezt követően munkanapokon hivatali munkaidőben.  2024. április 20-án a HVI 8-16 óra között ügyeletet tart. 

 

Az ajánlóívről nem lehet – még kitöltetlen állapotban sem – másolatot készíteni, minden ajánlóív egyedi sorszámmal került előállításra. 

Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét (csak település, közterület, házszám), továbbá az ajánló választópolgárnak ajánlását saját kezűleg alá kell írnia. 

 

Az átjelentkezett választópolgár a tartózkodási helye szerinti jelöltet ajánlhat. 

A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza. 

 

A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a HVI-nek legkésőbb a jelölt bejelentésére nyitva álló határidő utolsó napján május 6-án 16 óráig

E kötelezettség elmulasztása esetén a Helyi Választási Bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint.

 

Az ajánlásokat a HVI ellenőrzi, majd megfelelő számú ajánlás esetén a Helyi Választási Bizottság a benyújtástól számított 4 napon belül a jelöltet nyilvántartásba veszi. 

 

További információ a valasztas.hu illetve a labatlan.hu oldalakon. 

 

Helyi Választási Iroda vezetője

Lábatlan

 

Elszállított gépjármű

2024. március 20-án elszállításra került az alábbi hatósági jelzések nélküli, engedély nélkül közterületen tárolt Fiat típusú gépjármű.

A jármű tárolási helye: 2541 Lábatlan, Rákószi F. u. 126.

A tulajdonos a +3633517500 számon érdeklődhet.

Könyvtáros, kulturális munkatárs -Álláspályázat

A Lábatlani Gerenday Közösségi Ház és Könyvtár

pályázatot hirdet az alábbi állás betöltésére:

Könyvtáros, kulturális munkatárs

Főbb feladatok, munkák:

 • A könyvtárban fogadja az olvasókat, ellátja az olvasói és kölcsönzési nyilvántartással kapcsolatos teendőket
 • figyelmet fordít a településen élő lakosság igényeinek megfelelő programok, szolgáltatások, megszervezésére, a lakosság könyvtárhasználatának növelésére,
 • részt vesz a könyvtári és a települési rendezvények megszervezésében, lebonyolításában
 • segíti a kulturális intézmény vezetőjének munkáját, részt vesz az éves rendezvénynaptár elkészítésében, segíti az események online és offline megjelenítését
 • együttműködik a munkatársakkal, társszervezetekkel a szakmai tartalmak kialakításában, a tevékenységek végzésében, az események végrehajtásában

Az álláshoz tartozó elvárások:

szakirányú végzettség

 • felhasználó szintű számítástechnikai tudás
 • ápolt, igényes megjelenés

Elvárt kompetenciák:

 • jó kommunikációs -, szervező – és problémamegoldó készség
 • precíz, önálló, gyors munkavégzés
 • megbízhatóság, türelem, nyitottság, kreativitás
 • határozott fellépés
 • B kategóriás jogosítvány

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:

 • felsőfokú szakirányú végzettség (pl. művelődésszervező, kulturális szervező, rendezvényszervező, informatikus könyvtáros, közösségszervező)
 • könyvtáros területen szerzett tapasztalat
 • Lábatlan és környéke lakóhely
 • rendezvényszervezői gyakorlat
 • idegen nyelv ismerete

 

Munkavégzés helye: Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár – 2541 Lábatlan, Tulipán u. 57.
Munkavégzés rendje:

 • 3 hónap próbaidő
 • teljes munkaidős munkavégzés
 • rugalmas munkaidőkeret
 • határozatlan idejű munkaszerződés

Bérezés: Az illetmény megállapítására és juttatásokra a Munka Törvénykönyvének rendelkezései az irányadók. Ezen felül önkormányzati döntésnek megfelelő Cafetéria juttatás.

A munkakör betöltésének időpontja: 2023. április 11.

Jelentkezés módja:
Levélben: Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár

2541 Lábatlan, Tulipán u. 57.

E-mailben: gerendayhaz@gmail.com

Beadási határidő: 2023.03. 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 4.

Az elbírálás módja, rendje: a beérkezett dokumentumok megismerése után a megfelelőnek tartott jelentkezők személyes beszélgetésen vesznek részt.

Beküldendő dokumentumok:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint (GDPR) az arra jogosult személyek megismerhetik

Adategyeztetés

Felhívás adategyeztetésre

 

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXXI. törvény 21. § (1) bekezdése alapján – adategyeztetés céljából – az alábbi felhívást tesszük közzé:
– akinek tudomása van a mellékelt ingatlanok tulajdonosaként bejegyzett személyek hiányzó természetes személyazonosító adatairól, tartózkodási helyéről, illetve halálának időpontjáról, úgy ezt a hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül az ingatlanügyi hatóság részére jelentse be.
A zártkerti és külterületi ingatlanok listája megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is.

  

Aljegyző pályázat

Lábatlan Város Polgármestere

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. §. (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Lábatlani Polgármesteri Hivatalban aljegyző munkakör betöltésére.

 

Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság,

– büntetlen előélet,

– cselekvőképesség,

– felsőfokú képesítés igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

– legalább két éves közigazgatási gyakorlat,

– munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság,

– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

 

 Előnyt jelent: 

– legalább 3 év közigazgatási gyakorlat

– irodai alkalmazások (MS Office) használata,

– vezetési-szervezési készség.

 

 Pályázathoz csatolni kell:

 • motivációs levél, mely tartalmazza az aljegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelést legfeljebb 2 oldal terjedelemben,

– a pályázó fényképpel ellátott szakmai önéletrajzát a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott adattartalom szerint,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy arra vonatkozó igazolást, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte  (legkésőbb a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani),

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,

– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik és kezelhetik,

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény  84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot,

– közigazgatási gyakorlat igazolását.

 

Ellátandó feladatok:

– A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése, a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok hatáskörök ellátása, továbbá az Igazgatási Iroda vezetése.

 

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egység megnevezése:

Lábatlani Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda

 

Munkavégzés helye: Lábatlani Polgármesteri Hivatal, 2541 Lábatlan, József A. u. 60.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

A vezetői kinevezés határozatlan időre szól.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős foglalkoztatás

Bérezés: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint.

A munkakör legkorábban 2022. június 01-től tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 10.

 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot Lábatlan Város Polgármesteréhez (2541 Lábatlan, József A. u. 60.) „Aljegyzői pályázat” borítékon való feltüntetésével személyesen, postai vagy elektronikus (polghiv@labatlan.hu) úton kell benyújtani.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja:

A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételnek megfelelnek.

 

A pályázati határidőt követően a kiválasztott jelölteket személyes vagy online interjú keretében hallgatjuk meg. A pályázat elbírálásáról Lábatlan Város Jegyzője javaslatára Lábatlan Város Polgármestere dönt. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót írásban értesítjük a pályázat eredményéről. Lábatlan Város Polgármestere a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46.§ (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

 

A pályázat elbírálási határideje: 2022. május 20.

A pályázatról bővebb információ kérhető Kiss Gábor jegyzőtől személyesen, vagy az (33) 517-500 telefonszámon.

A pályázati kiírás elérhető még a Kormányzati Személyügyi szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ www.kozigallas.gov.hu és a www.labatlan.hu weboldalon.