Gondozási Központ Intézményvezetői pályázat

Lábatlan Város Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Lábatlani Gondozási Központ intézményvezetői (magasabb vezető) feladat ellátására

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023. augusztus 01-től 2028. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Gondozási Központ, 2541 Lábatlan, Dózsa György út 19.

Az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezetői beosztás ellátásával járó lényeges feladat:

Az önállóan működő költségvetési szerv alapító okiratában foglalt tevékenység ellátása (étkeztetés; házi segítségnyújtás; idős, demens személyek nappali ellátása), az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői szintű irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Cafetéria biztosítása a mindenkori éves költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően.

 

Pályázati feltételek:

– Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott felsőfokú végzettség, elsősorban: szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, olkeveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, okleveles egészségügyi munkás, mentálhigiénikus.

– Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

– szociális szakvizsga megléte vagy arra vonatkozó kötelezettségvállalás, hogy a megbízást követő 2 éven belül megszerzi,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorló vagy letelepedett,

– cselekvőképesség,

-18 életévet betöltött,

– büntetlen előélet, illetve nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,

 

A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyban kinevezhető.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Szociális szakvizsga
  • Felhasználói szintű ECDL ismeret

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó szakmai életrajza,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,

– iskolai végzettséget, szakképzettséget és az 5 év szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratok másolata,

– a szociális szakvizsga meglétét igazoló okirat vagy nyilatkozat, hogy megbízása esetén 2 éven belül megszerzi azt,

–  nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

–  nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy vállalja annak megszüntetését jogviszony létesítésének esetén,

–  hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

–  nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

–  nyilatkozat, hogy a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja a pályázatot.

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. augusztus 01. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

  1. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Gábor jegyző nyújt, a 33/517- 500-as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Lábatlan Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2541 Lábatlan, József A. út 60.). Kérjük a borítékon feltüntetni  a munkakör megnevezését: „Lábatlani Gondozási Központ – intézményvezető”.

-Elektronikus úton Kiss Gábor jegyző részére a polghiv@labatlan.hu email címen.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról pályázat előkészítője által összehívott bizottság véleményét figyelembe véve dönt a képviselő-testület a benyújtási határidőt követő legközelebbi képviselő-testületi ülésén. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 28.

kozmeghallgatas

Meghívó

M E G H Í V Ó
Lábatlan Város Képviselő-testületének közmeghallgatására
Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-a, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló többször módosított 17/2014. (XI. 26.) Ör. 13.§-a értelmében
2022. október 25. napjára (kedd)
16.00 órára
összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Gerenday Közösségi Ház (2541 Lábatlan, Rákóczi F. út 170.)
Az ülés napirendje:
Polgármesteri beszámoló a 2022. év feladatainak teljesítéséről
Teller Péter
polgármester

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázat

2023

Pályázati kiírás

 

A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ismételten meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, melyhez Lábatlan Város Önkormányzata is csatlakozott a 82/2022.(IX.27.) számú Képviselő-testületi határozata alapján.

  • „A” típusú pályázat a felsőoktatási hallgatókszámára elérhető a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan.
  • A „B” típusú pályázatot pedig a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok pályázhatják meg a 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 tanévre vonatkozóan.

Az Ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.

A pályázat beadáshoz egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2022. november 3.

A pályázatokat nyomtatott formában, aláírva, mellékletekkel együtt kell a Lábatlani Polgármesteri Hivatalban a megadott határidőig benyújtani.

A részletes pályázati kiírás az alábbi linkeken olvasható:

Pályázati kiírás „A”: https://bit.ly/3LVR4IC

Pályázati kiírás „B”: https://bit.ly/3rhLsyG

A pályázati kiírásban szereplő feltételeken túl a hallgató ösztöndíjra akkor jogosult, ha a lakcíme szerinti háztartásban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum – 2022. évben 28.500.-Ft – 550 %-át, azaz 156.250.-Ft-ot.

Kérjük a pályázó a pályázat benyújtásakor hozza magával személyi igazolványát és lakcímkártyáját.

Felhívom minden hallgató figyelmét, hogy az „A” típusú ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni!

További tájékoztatás a Lábatlani Polgármesteri Hivatalban 33/200-416-os telefonszámon, illetve a harasztikriszti@labatlan.hu e-mail címen elérhető.

Lábatlan, 2022. szeptember 30.

Teller Péter
polgármester

Iparűzési adóval kapcsolatos tájékoztató kisvállalkozások számára

Tájékoztatjuk a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvényen alapuló, és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 39/B. § (3) bekezdése alapján adóhatóságunknál egyszerűsített (tételes) adóalap meghatározást választott (KATA-s) Adózóinkat, hogy a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (új KATA tv.) 26. § e) pontja alapján ez az adószámítási mód 2022. szeptember 1-jétől megszűnt. E változást önkormányzati adóhatóságunkhoz nem kell bejelenteni, a változást nyilvántartásunkban hivatalból átvezettük, az időarányos adórész törlésre került az egyéni adószámlákon.

Ennek eredményeként az adóév 2022. szeptember 15-ig előírt adóból az időarányos részt (8.356 Ft) az önkormányzati adóhatóságunk az egyéni adófolyószámlákon törölte, azon vállalkozók esetében, akik az adott időpontban tevékenységüket épp nem szüneteltették.

Helyi iparűzési adót érintően az új KATA-ra egyszeri, de jogvesztő határidővel, be kell jelentkezni az önkormányzati adóhatóság felé is

Azoknak az adóalanyoknak, akik az állami adóhatóságnál sikeresen bejelentkeznek az új KATA tv. hatálya alá, lehetőségük van az önkormányzati adóhatóságnál egyszerűsített (tételes) adóalap meghatározás választására, melyhez az Elektronikus Önkormányzati Portálon kell űrlapon bejelentést tenni. A benyújtás határideje az új KATA tv. hatálya alá kerülést követő 45 napon belül van lehetőség (végső határidő: 2022. október 15-e)! A bejelentésre alkalmas „BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS” nevű /ASP-ADO_BEJ/ űrlap az e-önkormányzat portál honlapján elérhető.

Az új KATA-ra át nem térő adózóknak 30 napon belül nem kell adóbevallást tenniük

Adóhatóságunknál az iparűzési adóban egyszerűsített (tételes) adóalap meghatározást választott (KATA-s), de az új KATA-t nem választó, vagy új KATA alanyként az iparűzési adóban egyszerűsített (tételes) adóalap meghatározást NEM választó adózóinknak az iparűzési adó záróbevallási, illetve adóelőleg-bevallási kötelezettsége nincs. Legközelebbi bevallási kötelezettsége a 2022. szeptember 1-étől az 2022. december 31-ig tartó időszak tekintetében lesz, melynek esedékessége 2023. május 31-e.

Akik, nem tudnak az „új KATA”-ba belépni, nekik az idén már semmiféle adóadminisztrációt nem kell teljesíteniük, azaz bevallást és bejelentést sem kell tenniük az önkormányzati adóhatóság felé.

Ha az adózó nem lesz jogosult a tételes iparűzési adóalap-megállapítás szerinti egyszerűsített adóalap-megállapításra, akkor 2022. tört évre nem köteles iparűzési adóelőleget bejelenteni a 2022. szeptember 1-je és 2023. június 30-a közötti időszakra. A 2023. május 31-éig benyújtandó hipa bevallásában (22HIPAK) fog a végleges iparűzési adóval elszámolni és egyben előleget közöl a 2023. július 1. és 2024. június 30-a közötti időszakra.

IGAZGATÁSI SZÜNET a Polgármesteri Hivatalban

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és az Ügyfeleket, hogy Lábatlan Város Képviselő-testülete
a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenő idejéről, az igazgatási szünetről,
a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről szóló
Kormány rendelet alapján Lábatlan Város Polgármesteri Hivatalában

2022. július 25. – 29. (hétfő-péntek) között
IGAZGATÁSI SZÜNETET rendelt el.

Az igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási időpont:
2022. augusztus 01. (hétfő) 8 -16 óra között.

Kiss Gábor
jegyző

Képviselő-testületi ülés MEGHÍVÓ – 2022. június 28.

M E G H Í V Ó

Lábatlan Város Képviselő-testületének soron következő ülésére

Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a értelmében

2022. június 28. napjára (kedd) 15.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme (2541 Lábatlan, József A. út 60.)

Az ülés napirendje:

1.) Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Teller Péter polgármester

2.) A 2022. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Teller Péter polgármester

3.) A gyermekétkeztetési és egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 18/2017. (XI.29.) ÖR módosítása
Előadó: Teller Péter polgármester

4.) Közterület-felügyelet létrehozása
Előadó: Teller Péter polgármester

5.) A Kuckó Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Teller Péter polgármester

6.) ÉDV Zrt. beszámolója tevékenységéről
Előadó: ÉDV Zrt. képviselője

7.) Az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi beszámolója
Előadó: Teller Péter polgármester

8.) Hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződés módosítás
Előadó: Vertikál Zrt. képviselője

9.) A lábatlani 485/15. és 485/1. hrsz-ú ingatlanok telekalakítása és cseréje
Előadó: Teller Péter polgármester

10.) Közvilágítás korszerűsítés
Előadó: Teller Péter polgármester

11.) A lábatlani 662. hrsz-ú ingatlanra szolgalmi jog alapítása
Előadó: Teller Péter polgármester

12.) Beszámoló a polgármester I. félévi tevékenységéről (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Teller Péter polgármester

13.) Egyebek

Lábatlan, 2022. június 24.

Teller Péter sk.
polgármester

tuzifa

Felhívás tűzifa igénylésére

Tisztelt Lakosság!
Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi rendezéséről szóló 11/2021(IV.29.) számú önkormányzati rendeletének 7. §-a alapján kérelemre, évente egy alkalommal természetbeni ellátásként legfeljebb az öregségi nyugdíjminimum – jelenleg 28500.-Ft/hó – kétszereséig tűzifát biztosít az alábbi feltételek megléte esetén:
· Kérelmezőnek Lábatlan városban bejelentett lakóhellyel- vagy érvényes tartózkodási hellyel kell rendelkeznie.
· A lakhatáshoz kapcsolódó fűtési költség viselésére nem képes és hivatkozott rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel, mely szerint
– családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át 65550.-Ft-ot
– egyedülálló személy esetében a 450 %-át 128.250.-Ft-ot.
További feltétel, hogy lakókörnyezetét a rendelet 2.§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint rendben tartja.
· Munkanélküliség esetén kérelmezőt és a családjában munkaviszonnyal nem rendelkező személyt az állami foglalkoztatási szerv a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy hónappal álláskeresőként nyilvántartásba vette, és a foglalkoztatási szervvel együttműködik.
A kérelmek benyújtásának határideje: 2022. június 30.
A tűzifa kiszállítása a kérelmek elbírálását követően, a fűtési szezon előtt, legkésőbb október 15-ig történik meg.
Kérelmek benyújtásával kapcsolatos tájékoztatást, valamint a kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványt – ügyfélfogadási napokon: hétfőn, szerdán és pénteken – Lábatlan Város Polgármesteri Hivatalában (2541 Lábatlan, József A. út 60.), valamint a 33/517-500 telefonszámon Lénárt Istvánnétól és Haraszti Krisztinától kaphatnak.
A kérelmekhez mellékelni kell munkáltató által kiállított jövedelemigazolást a kérelem benyújtását megelőző hóra, Nyugdíjbiztosító Igazgatóság értesítését a tárgyévi nyugdíjakra vonatkozóan, egyéb rendszeres pénzellátás esetén a folyósító szerv határozatát, igazolását és kifizetést igazoló postai szelvényt vagy bankszámlakivonatot a kérelem benyújtását megelőző hóra vonatkozóan.
Amennyiben kérelmező vagy családtagja elvált, a házasság felbontására és gyermektartásdíjra vonatkozó jogerős bírósági végzést. Ha a családban középfokú oktatási intézményben tanuló gyermek van a hallgatói jogviszony igazolást.
Munkanélküliség esetén az állami foglalkoztatási szerv igazolását a regisztrációról és együttműködésről.
Teller Péter
polgármester