hr ügyintéző

Humánpolitikai ügyintéző

Lábatlani Polgármesteri Hivatal  pályázatot hirdet a Lábatlani Polgármesteri Hivatal humánpolitikai ügyintéző munkakörének betöltésére.

Lábatlani Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Lábatlani Polgármesteri Hivatal humánpolitikai ügyintéző munkakörének betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
2541 Lábatlan, József Attila út 60. (Komárom-Esztergom megye)
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
humánpolitikai ügyintéző
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A hivatal köztisztviselői, közalkalmazottjai, munkavállalói és közfoglalkoztatottai személyzeti ügyeivel kapcsolatos teendők ellátása. Előkészíti a jogviszony létesítésével, megszűnésével kapcsolatos iratokat. Gondoskodik a személyi anyag tárolásáról. Megszervezi a munka- és tűzvédelmi oktatásokat. Ellátja a munkaügyi nyilvántartással (KIRA rendszer) kapcsolatos feladatokat. Bérnyilvántartást vezet a köztisztviselőkről. Elvégzi a teljesítményértékelés során a TÉR rendszerhez kapcsolódó szervezeti támogatói feladatokat. Elkészíti az éves továbbképzési tervet (Probono). Vezeti a közigazgatási alapvizsgával, szakvizsgával, továbbképzésekkel kapcsolatos nyilvántartásokat. Vezeti az alkalmazottak szabadság és távollét nyilvántartását. Ellátja a köztisztviselői, intézményvezetői, képviselői vagyonnyilatkozattal kapcsolatos feladatokat. A feladat- és hatáskörét érintő előterjesztéseket előkészíti a képviselőtestület és a bizottságok elé. Közreműködik a megüresedett köztisztviselői álláshelyek pályáztatásával kapcsolatos feladatokban.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, Lábatlan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2021.(II. 10.) önkormányzati rendelete, valamint a Lábatlani Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2018. (I.04.) számú jegyzői utasítás az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság,
– Cselekvőképesség,
– Büntetlen előélet,
– Felsőfokú végzettség és humánpolitikai szakképzettség, vagy középfokú végzettség és humánpolitikai szakképzettség, orvosi alkalmassági vizsgálat
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– közszolgálati jogviszonyban szerzett legalább 5 év humánpolitikai gyakorlat
– KIRA program gyakorlati ismerete, használata
– Közigazgatási szakvizsga, vagy közigazgatási alapvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig a pályázó azt kérelmezte
– a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes fényképes, szakmai önéletrajz
– motivációs levél
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró, részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
– összeférhetetlenségi nyilatkozat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerint

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2022. január 1-től betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Gábor Aljegyző nyújt, a 06-33/517-500 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Kiss Gábor részére a polghiv@labatlan.hu E-mail címen keresztül.
Postai úton: Lábatlani Polgármesteri Hivatal, 2541 Lábatlan, József Attila út 60. címre
a borítékon kérjük feltüntetni a „Humánpolitikai ügyintéző pályázat” megnevezést.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt pályázati feltételeknek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét. A pályázatokról előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Lábatlan Város honlapja
Lábatlani Hírmondó újság
Lábatlan Város Facebook oldala
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkakör határozatlan időre szól, 6 hónap próbaidő kikötésével. A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.labatlan.hu honlapon szerezhet.
Tájékoztatjuk a pályázókat az adatkezelés céljáról: Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó írásban hozzájárul a benyújtott pályázati anyagában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján kezeli. Eredménytelen pályázat esetén a pályázati anyag – az elbírálást követően haladéktalanul – megsemmisítésre, törlésre kerül.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.labatlan.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 2.

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?