Katolikus híradás 2022. szeptember 04.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., szeptember 04., Évközi XXIII. vasárnap

*** Imádkozzunk többek között Az élet peremére szorultakért, és a rajtuk segítőkért, erdőmérnökökért, az írni-olvasni tudás elterjedéséért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül; a föld terméséért és az éhezőkért, valamint a név-, születésnapjuk­at, há­zassági évfordu­lójukat ün­neplőkért! A Szentatya és a testvérek imaszándékait külön lapon olvashatjuk. ***

*** Tizenkét esztendeje hívtam a testvéreket közös imádságra ekképp: Minden munkálkodásunk alapja az imádság. A plébániai munka sem le­het meg imaháttér nélkül, ezért bizalommal kérem a testvéreket, családokat, hogy csatlakozzanak a Nagy Szent Gergely imaszövetség­hez. Egy rövid, napi imádsá­gon túl évi egy alkalommal kilenced vég­zése (…) az, amivel segít­hetjük közös munkánkat, az evangélium szavakon túl, éle­tünkkel való hirdetését testvéreink körében.

Kérem tehát a testvéreket, hogy a kifüggesztett lapot tanulmányozva ellenőrizzük, mikor kerül ránk a sor a kilenced végzésében. Ha változásról tudunk, például nem tudjuk tovább vállalni az imádságot, vagy másról tudjuk, hogy akadályoztatva van, jelezzük. Az új jelentkezőket pedig nagy örömmel fogadjuk! ***

***  Veni Sancte A Szentlélek segítségét kérjük a hitoktatáshoz és az oktató-nevelő munkához szeptember 11-én, a jövő vasárnapi Szentmiséken. Ez alkalommal veszik át a megbízást hitoktatóink ez esztendőre, és kerül sor a gyerekek tanszereinek megáldására is. ***

*** Készület a szentségek vételére Az első szentáldozásra, illetve a bérmálásra való felkészítő foglalkozásokat szeptember végén kezdjük azokkal, akik addig jelentkeznek. ***

*** A plébániai foglalkozások folytatódnak. Szükséges a hitismeretek gyarapítása, átgondolása a felnőtt testvérek számára is. A ko­rábbi rendnek megfelelően a hónap 2. és 4. hétfői napján Süttőn, míg a hónap 2. és 4. pén­teki napján Piszkén várom a testvéreket Fehi-Bórá-ra, azaz Felnőtthittan – Biblia órá­ra. ***

*** A rászorulók beiskolázását segítjük országos szinten, ha a Katolikus Karitász adomány-vonalát – 1356 – hívjuk. Helyi szinten a karitászcsoport munkatársai nyújtanak szerény segítséget. Munkájukat a Szent Antal perselybe helyezett adománnyal segíthetjük. ***

***   Megújulás – bűnbánat A nyár sok szépsége mellett meg kell tisztulnunk az elmúlt hóna­pok bűneitől is, különösen mulasztásainktól, például, amikor nem találtuk idejét az imádságnak, a vasárnapi és Nagyboldogasszony napi Szentmisének, türelmetlenek voltunk, és megannyi módon bántottuk meg Istent és embertársainkat. Nézzünk bele a lelki tükrök valamelyikébe, és végezzük el Szentgyónásunkat, a gyerekeknek is jó példát adva!  A mi példánk nélkül nehezen értik meg ennek fontosságát, jellemformáló, hitet erősítő jelentőségét. A Szentségektől való távolmaradás mindig magában hordozza a hit gyengülésének, Istentől és a közösségtől való eltávolodásnak a veszélyét. ***

***  Két közelgő eseményre hívom fel a figyelmüket.

Három hét múlva, szeptember 23 – án Süttőn, szeptember 25-én pedig Piszkén az Ars Sacra hét keretében csodálkozhatunk rá a szakrális művészet erejére. Süttőn a Hársfa dalkör és  Benkő Péter színművész, míg Piszkén az Ars Musica – Esztergom kórusa és Zsuffa Tünde írónő lesz a vendégünk. Az ő regényét vehetjük kezünkbe és olvashatjuk a hátul elhelyezett könyvet kölcsönözve. Ezen alkalmakra a közösségünktől távolabb álló ismerőseinket is hívhatjuk.  Részleteket majd a plakátokon olvashatunk. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

05. Hétfő Calcuttai Szent Teréz –  Az élet peremére szorultakért, és a rajtuk segítőkért

Krippel Móric(1867–1945) erdőmérnök, egyetemi tanár, szakíró. Az Erdészeti Zsebnaptár szerkesztője,

06. Kedd Hutyra Ferenc (1860–1934) állatorvos, iskolateremtő tudós
07. Szerda Szent Márk, István és Menyhért áldozópap, kassai vértanúk
08. Csütörtök Szűz Mária születése (Kisboldogasszony)

Az írni-olvasni tudás nemzetközi napja ||| A büntetés-végrehajtás napja

09. Péntek Claver Szent Péter áldozópap,
10. Szombat Telegdi-Róth Alajos (1841–1928): geológus, a földtani térképezés szakértője. Je­lentős eredményeket ért el a magyarországi kőolaj- és kőszénkutatás terén:
11. Vasárnap
Perboyre Szent János Gábor, áldozópap és vértanú +1840

 

A 36. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 05. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
Piszke 06. Kedd 8 óra Szentmise
Süttő 07. Szerda 8 óra Szentmise
Lábatlan 08. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
Piszke 09. Péntek 18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra
Süttő 10. Szombat 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise: Az Eipl és a Gazdag család +Tagjai
Süttő 11. Vasárnap 8 óra Szentmise: Az Áprily és a Róth család élő és +Tagjai
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Imaszándékok 2022., szeptember hónapban

A halálbüntetés eltörléséért –  Imádkozzunk, hogy a halálbüntetés, amely sérti az ember méltóságát, szűnjön meg a világ minden országában.

A hónapra jelzett új szándékok (Lábatlan):

P Mné E.: – Azért, hogy a Krisztus papjai által áldozatosan hirdetett evangéliumot a hívők és a népek be tudják fogadni a szívükbe, és ezáltal megerősödjenek lelkileg! – Azért, hogy  Kisboldogasszony ünnepe adjon vigasztalást a betegeknek, a szomorúaknak, a magányosan élőknek, a családoknak pedig a kegyelmet, hogy jobban összetartsanak. A gyermekeket nevelő szülőknek és örökbefogadó szülőknek lelki megerősítést. (Teljes felelősséggel neveljék a rájuk bízottakat, védve őket a rossz példától, káros hatásoktól.) – Azért, hogy a Plébánia Képviselő Testülete, a tisztségviselők a többi hívek között legyen mindig segítő, jó és őszinte, erős hitű kapcsolat! – A világ békéjéért! – Családjaink, unokáink egészségéért! – Minden területen való becsületes munka végzésért!

B.I.:  Szölőmunkásokért. – Kispapokért. – Tanulókért. – Hitoktatókert. – Tanárokért. – Plébániáink betegeiért.

Plébános imaszándékai: Világi apostolokért.

Saját szándékaim: ……