Katolikus Híradás 2023.06.04.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2023., június 04., Szentháromság vasárnapja

1-1. Imádkozzunk tudósainkért, észszerű környezetvédelemért, az igazságszolgáltatás munkatársaiért és a többi, az em­léknapok nap­tárába fog­lalt szándékra, a név-, szüle­tésnapjukat, há­zassági évford­ulójukat ünneplő­kért is!

1-3. Imádkozzunk az elsőgyónó -áldozókért! A hátul elhelyezett „felajánló kár­tyákat” vigyük magunkkal, és ha elvégeztük az adott imádsá­got, te­gyük az erre a célra kitett dobozba. Imádkozzunk azokért is, akikben még nem ébredt fel a vágy, vagy éppen már elmúlt a lelkesedés, hogy Jézussal találkozzanak e szentsé­gekben: évek óta nem gyón­tak, nem áldoztak, 2-1. vagy épp készületlenül, méltatlanul, ren­dezetlenül, Szentgyónás nél­kül áldoznak. Pedig figyelmeztet Szent Pál apostol: „Tehát vizsgálja meg magát mindenki, (…) mert aki csak eszik és iszik anélkül, hogy megkülön­böztetné az (Úr) Testét, saját ítéletét eszi és issza. Ezért sokan gyön­gék és betegek közületek, többen pedig meg­haltak. Ha meg­ítélnénk magunkat, nem vonnánk ma­gunkra ítéletet. (1 Kor11,28-31)

1-4. A júniusi imaszándékokat külön lapon olvashatjuk.

3-12. Szeretettel emlékeztetem katolikus keresztény testvéreimet Egyházunk 3. életszabá­lyára: ‘Évente gyónjál és legalább Húsvét táján áldozzál!’  Igyekszünk havonta gyónni és minden vasárnapi Szentmisén megáldozni, de – bűn terhe mellett – kötelességünk legalább ebben az időszak­ban járulni e Szentségekhez. E Szent­gyónás és Szentáldozás elvégzésének határideje Szentháromság vasárnapja, azaz a mai nap! Ne halogassuk! Különösen fontos, hogy a diá­kok a tanévet egy alapos és őszinte szentgyónásban megtisztulva zárják le. Akiket sajátos életállapotuk akadályoz – elvált és újraházasodott, vagy anélkül testi kapcsolatban élők – törekedjenek állapotuk rendezésére, ehhez bizalommal kérve a plébánosuk segítségét, vagy közvetlenül a birosag@esztergomi-ersekseg.hu címen.

4-3. Több éves hagyomány, hogy idén is bekapcsolódunk a világméretű Szentségimádásba, szombaton 17 órától Lábatlanon. A közös imádság erejével kérjük az Urat, adjon igazságos békét, és alakítsa lelkünket, közösségeinket.

5-3. Mához egy hétre délután 17 órától az Ars musica  – Esztergom kórusa lesz vendégünk Süttőn. Örömmel vesszük, hogy templomunkat választják évadzáró alkalmuk színhelyéül. Tiszteljük meg őket jelenlétünkkel, miközben mi is tehetünk egy szép barangolást az egyházzene világában, századokat átfogóan, a liturgikus esztendő állomásait érintve. Anerio, Mozart és Perti művei mellett Kodály, Deák-Bárdos és Tamás Alajos remekei is segítenek hitünk titkainak elmélyítésében.

8-2. Mindannyiunk öröme, hogy a lábatlani karitász csoport negyedszázada végzi áldozatos munkáját. Tegnap velük együtt adtunk hálát az Úr minden ajándékáért és helytállásukért.

8-3. Ugyancsak öröm, hogy a süttői karitász csoport vezetője, Czermann Jánosné  Ilona nővérünk kapta idén a regionális „Év embere – Szent Erzsébet” díjat. Miközben vele örülünk, Urunk áldását kérjük további munkájára, életére.

10-3. Kertjeink ápolásánál a nyíló virágok láttán gondoljunk Úrnapjára (június  11.), és gyűjt­sünk, szárítsunk szirmokat a körmenetekhez.  Buzdítsuk a gyermekeket, kiváltképp az idei és a korábbi évek elsőáldozóit, hogy ők is kapcsolódjanak be az ünneplésbe. Külön öröm lesz látni, hogy a gyermekek és a fiatalok is bekapcsolódnak az oltárok elkészítésébe.  A Szentmise utún kérem a jelenlévő munkatársakat, hogy egy rövid megbeszélés erejéig jöjjenek a szedecsbe.

10-4. Hittanos térségi találkozón szépen helytálltak hittanosaink. Köszönet a felkészítő hitoktatóknak és a készséges gyerekeknek, szüleiknek.

10-5. Ugyancsak jövő vasárnap adunk hálát a tanév minden ajándékáért, hitoktatóink buzgóságáért, az együttműködő szülők készségéért… a Szentmise végén külön áldást kapnak a diákok. A kisebbek hozzák magukkal a kedvenc könyvüket, kisebb sportszerüket, a tartalmas pihenést segítő eszközt, melyet szintén megáldok, hogy Jézusnak is tetsző legyen a nyári szünidő.

A 23. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 05. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
Piszke 06. Kedd 8 óra Szentmise utána
Süttő 07. Szerda 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért  
Lábatlan 08. Csütörtök 18 óra Szentmise  
19 óra Fehi-Bóra  
Piszke 09. Péntek 8 óra Szentmise  
Süttő 10. Szombat 10 óra Második gyónás és próba  
Komárom 10-14 Ministránsok Regionális Találkozója  
Lábatlan 17 óra „Világméretű Szentségimádás”  
18 óra Szentmise  
Süttő 11. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Ferenc és +Zoltán,

Első Szentáldozás és körmenet

 
Piszke 10:15!! Szentmise,

Első Szentáldozás és körmenet

 
Süttő 17 óra Az Ars Musica – Esztergom  kórus egyházzenei áhítata  

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

05. Hétfő Szent Bonifác pp. és vt. – missziós hivatásokért||| környezetvédelmi világnap;

Gábor Dénes szn  – 1900; fizikai Nobel-díj: 1971

06. Kedd Szent Norbert püspök –  a premontrei rendért

Tirts Rezső, az első Mo.-i turista útjelzés elkészítője. SZN – 1866

07. Szerda Bözsöny Dénes,  vízmérnök, a nemzeti vízügyi kapcsolatok számos megállapodásának kidolgozója. SZN – 1921
08. Csütörtök  Szent Medárd pp. ||| Prágai Szent Ágnes szűz  ||| Boldog Sándor István vt. |||
09. Péntek Szent Efrém diakónus, egyháztanító
10. Szombat Apáczai Csere János szn – 1625 ||| A Magyar Ügyészség Napja
11. Vasárnap Jézus Szentséges Szíve ||| Szent Barnabás apostol

Közelgő események

Nap Óra Hely Esemény
Július 14-16., p – vas 0-24 Esztergom Mijo Barada lelkigyakorlat – Szt Anna templom
Szeptember 22., péntek 17 Süttő Ars Sacra délután
Szeptember 30., szombat 6-18 Fallós-kút Zarándoklat

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Imaszándékok 2023., június hónapban

Szentatya imaszándéka: 1. A kínzás eltörléséért Imádkozzunk, hogy a nemzetközi közösség konkrétan kötelezze el magát a kínzás eltörlése mellett, és nyújtson támogatást az áldozatok­nak és családjaiknak!

A hónapra jelzett új szándékok (Lábatlan):

P Mné E.: 2. -Azért, hogy Ferenc pápának, a püspököknek és a papságnak Szent Péter és Szent Pál apostolok buzgósága legyen lobogóan a szívükben, ezáltal a keresztények hite is váljék őszintébbé és erősebbé!!! 3. – Azért, hogy a Plébániaközössé­günk családjaiban Krisztus békéje uralkodjék!! 4. – Azért, hogy a nyári szünet kezdetével jobban figyeljünk a gyermekekre, uno­kákra, ezáltal őrizve őket a bajtól!! 5. – Azért, hogy családok a szabadságuk alatt tudjanak időt fordítani a rég nem látott ro­konokra, barátokra, a régi ismerősökre is, hogy a személyes kapcsolat őrizze meg köztünk a szeretetet!! 6. – A békéért, hogy mindenki élhessen a saját hazájában, és a háború igazságos le­zárásáért!!! 7. – A mezőgazdaságban dolgozókért, az egészség­ügyi dolgozókért és minden más munkát végzőkért: jó egész­séggel tudják végezni a munkájukat! 8. – A betegek gyógyulásá­ért! 9. – Családjainkért! 10. – Azért, hogy a pedagógusoknak, hitoktatóknak, diákoknak legyen alkalmuk a tartalmas pihenés­re, kikapcsolódásra! 11. – Elsőáldozókért, bérmálkozókért, hogy érezzék Krisztus szeretetének a közelségét!!!

B.I.: 12. -megfelelő időjárásért; 13. – terményt betakarítókért; 14. – a diákok tartalmas nyári szünetéért; 15. – a vizsgázókért; 16. – a szentelendőkért;

(Süttő): B.I. 17. Egy műtétre váró édesanyáért.  18. – Édesanyá­mért. 19. –  Családomért. 20. – Szívműtétre váró édesapáért és családjáért. 21. – Egy kórházban fekvő nagybeteg testvérünkért. 22. –  Papi hivatásokért. 23. –  Lelki vezetőmért. 24. – Papokért, szentelendőkért, diakónusokért, kispapokért. 25. – Elsőáldozó­kért és szüleikért.  26. – A háborúban elesett vagy meg sebesült civilekért és katonákért. 27. – Az Egyházért. 28. – Minden Isten­től eltávolodott emberért.

Plébános imaszándékai: 29. – Karitász munkatársakért és újabb önkéntesekért. 30. – A rendezetlen kapcsolatban élő­kért, hogy legyen bátorságuk állapotuk változtatására, az el­köteleződésre. 31. – A hittanról kiiratkozó diákokért, illetve az oda most még csak érdekből ( például egyházi ajánlás egyházi fenntartású iskolába) beiratkozókért. 32. – Hitoktatóinkért.

Saját szándékaim: