Katolikus Híradás 2023.május 22.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2023., május 21., Urunk mennybemenetele vasárnapja

 

1-1. Imádkozzunk Egyházunkért, a szőlőművesekért, a nők társadalmi szerepének helyes meglétéért, a kallódó ifjúságért és a többi, az emléknapok nap­tárába fog­lalt szándékra, a név-, szüle­tésnapjukat, há­zassági év­fordulójukat ünneplő­kért is!

1-3. Imádkozzunk az első-gyónókért! A hátul elhelyezett „felajánló kártyákat” vigyük magunkkal, és ha elvégeztük az adott imádsá­got, tegyük az erre a célra kitett dobozba. Imádkozzunk azokért is, akikben még nem ébredt fel a vágy, vagy éppen már elmúlt a lelkesedés, hogy Jézussal találkozzanak e szentsé­gekben: évek óta nem gyóntak, nem áldoztak,  2-1. vagy épp készületlenül, méltatlanul, rendezetlenül, Szentgyónás nél­kül áldoznak. Pedig figyelmeztet Szent Pál apostol: „Tehát vizsgálja meg magát mindenki, (…) mert aki csak eszik és iszik anélkül, hogy megkülön­böztetné az (Úr) Testét, saját ítéletét eszi és issza. Ezért sokan gyöngék és betegek közületek, többen pedig meg­haltak. Ha megítélnénk magunkat, nem vonnánk ma­gunkra ítéletet. (1 Kor11,28-31)

3-10. Május hónapban a Szűz Anya köszöntéséről se feledkezzünk el, akár családi kör­ben, akár a templomi közösségben, a táblázat­ban jelzett időkben.

4-2. Szombatonként folytatjuk a szentségimádási alkalmakat – májusban litániával egybekötve.

6-4. Az adóhatóság elkészíti a magánszemélyek adóbevallását, a 2×1 % adófelajánlásról nekünk kell rendelkeznünk. Kérjük, ne feledkezzünk el e lehetőség­ről. Katolikus egyházunk részére a 0011-es technikai számon tehetünk felajánlást. Ha valaki az el­múlt években már rendelkezett, az visszavonásig érvényes. Tavaly 767,673 (2021-ben 740,326, 2020-ban 712,321) adózó ajánlotta fel adója 1 %-át mintegy 5,07 milliárd(2021-ben 4.3 milliárd, 2020-ban 3.9 milliárd) Ft értékben a Katolikus Egyháznak. Ebből a közös kiadásokat – Katolikus Rádió, egyházi személyek fizetésének járulékai – (ezt a terhet ezért nem a plébániáknak kell fizetniük) –, a nyugdí­jas lelkipásztorok ellátása, egyes templomok állagmegóvása – tudnak fizetni. Köszönet a felajánlá­sért! A felaján­lás akkor is ér­ték, és fontos a rendelkezésünk, ha a befizetett adó – például családi kedvezm­ények miatt – igen csekély, vagy éppen nulla, mert a fel­ajánlások szá­ma az egyház támoga­tottságát jelzi.

A második 1% sorsáról valamely civil szervezet részére is rendelkezhetünk, melyet minden esztendő­ben meg kell újítani. Így Süttőn az „Alapítvány a Süttői Római Katolikus Templom Renoválására”. Adószám: 19151214-1-11 részére is. (Köszönet a 14 (tavaly 30) felajánlónak, akik ily módon 92,636 Ft-tal támogatták templomunk felújítását!)

10-4. Újra lesz Fehi-Bóra: Süttőn hétfőn, Lábatlanon csütörtökön. Várjuk a testvéreket.

Litániák rendje – 2023 május

 

  Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Szentmise után
Kedd a Szentmise után Este 6 óra
Szerda du. ½ 5 óra Este 6 óra
Csütörtök du. ½ 5 óra Szentmise után Este 6 óra
Péntek a Szentmise után Este 6 óra
Szombat Szentségimádással egybekötve
Vasárnap Szentmise után du. 3 óra

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

 

 

A 21. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 22. Hétfő 18 óra Szentmise, majd litánia előtte
19 óra Fehi-Bóra  
Süttő!! 23. Kedd 17 óra!! Szentmise: +Homoki Krisztina,

 majd litánia

utána
Süttő 24. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
Lábatlan! 25. Csütörtök! 18 óra Szentmise, majd litánia  
19 óra Fehi-Bóra !!  
Piszke 26. Péntek 8 óra Szentmise, majd litánia utána
Piszke 27. Szombat 10 óra Első Szentgyónás  
16 óra Szentmise: Sujbert Antal és Pásztor Ilona

50 éves jubileuma

 
Süttő 16 óra Szentségimádás és litánia  
Lábatlan 17:15 Szentségimádás és litánia  
18 óra Szentmise, keresztelő:

Gróf Luca, Nagy Dávid

előtte
Süttő 28. Vasárnap 8 óra Szentmise a plébániák jótevőiért  
Piszke 9:45 Szentmise a hívekért, majd litánia  

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

22. Hétfő Szent Rita |||  Oláh György – 1927; kémiai Nobel-díj: 1994
23. Kedd Boldog Apor Vilmos ||| Rippl-Rónai József szn. – 1861
24. Szerda Szűz Mária, az Egyház anyja a keresztények segítsége – <Egyházunkért> ||| A Rókus kórház megnyitása – 1798
25. Csütörtök Szent VII. Gergely pápa, – <Az Egyház szabadságáért>

Szent Orbán – <szőlőművesekért, borászokért>

Tiszteletreméltó Szent Béda  áldozópap – <tudós papjainkért>

Pazzi Szent Mária Magdolna –   <alázatosságért>

Dienes Valéria szn. – 1879 – <A nők társadalmi szerepének helyes meglétéért>

26. Péntek Néri Szent Fülöp áldozópap  –  <a kallódó ifjúságért>
27. Szombat Canterbury Szent Ágoston püspök – <Britannia népéért> ||| Boldog Temesvári Pelbárt
28. Vasárnap Vigh Albert, a magyar ipariskola-hálózat egyik kiépítője SZN – 1864

Közelgő események

Nap Óra Hely Esemény
Június 02., péntek 16 Piszke Szentmise, Trianon-i megemlékezés
 

Június 03., szombat

9-14 Tát Környékbeli hittanosok találkozója, vetélkedője
17 Süttő Szentmise, Trianon-i megemlékezés
Június 10., szombat 10 Komárom Környékbeli ministránsok találkozója
10 Süttő Második Szentgyónás
Június 11., vasárnap 8 Süttő Úrnapja, első Szentáldozás
10:30 Piszke Úrnapja, első Szentáldozás
17 Süttő Ars Musica kórus zenei áhítata
Július 14-16., p – vas 0-24 Esztergom Mijo Barada lelkigyakorlat – Szt Anna templom
Szeptember 22., péntek 17 Süttő Ars Sacra délután
Szeptember 30., szombat 6-18 Fallós-kút Zarándoklat