Tag Archive for: álláspályázat

Álláspályázat

Lábatlani Polgármesteri Hivatal

jegyzője                  

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Anyakönyvvezető és igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2541 Lábatlan, József Attila út 60.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Anyakönyvvezetői hatáskörbe tartozó születéssel, házasságkötéssel, halálesettel, valamint névváltoztatási, névmódosítási ügyekkel, családi jogállás rendezésével kapcsolatos feladatok ellátása. Társhatóságokkal történő kapcsolattartás. Elektronikus anyakönyvi rendszerben (EAK) történő munkavégzés. A népesség-nyilvántartással és a központi címregiszterrel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása. Közreműködés a választási feladatok előkészítésében, végrehajtásában. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel összefüggő feladatok. A gyermekes családok rendkívüli települési támogatásával, valamint a gyermekszületési támogatással kapcsolatos feladatok ellátása a helyi önkormányzati rendelet alapján.

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 2011. CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú/Felsőfokú szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 6 hónapos próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján
 • A végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerjék
 • Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. február 1-jével betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Gábor jegyző nyújt, a +36 (33) 517-500 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Lábatlan Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2541 Lábatlan, József Attila út 60.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2022, valamint a munkakör megnevezését: „Anyakönyvvezető és igazgatási ügyintéző állás”.
 • Elektronikus úton Kiss Gábor jegyző részére a polghiv@labatlan.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen: Lábatlani Polgármesteri Hivatal, Komárom-Esztergom megye, 2541 Lábatlan, József Attila út 60.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 20.

A kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.labatlan.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46.§ (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012 (III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 25. alapján került meghatározásra a képesítési feltétel.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.labatlan.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. december 15.

Gondozási Központ Intézményvezetői pályázat

Lábatlan Város Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Lábatlani Gondozási Központ intézményvezetői (magasabb vezető) feladat ellátására

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023. augusztus 01-től 2028. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Gondozási Központ, 2541 Lábatlan, Dózsa György út 19.

Az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezetői beosztás ellátásával járó lényeges feladat:

Az önállóan működő költségvetési szerv alapító okiratában foglalt tevékenység ellátása (étkeztetés; házi segítségnyújtás; idős, demens személyek nappali ellátása), az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői szintű irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Cafetéria biztosítása a mindenkori éves költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően.

 

Pályázati feltételek:

– Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott felsőfokú végzettség, elsősorban: szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, olkeveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, okleveles egészségügyi munkás, mentálhigiénikus.

– Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

– szociális szakvizsga megléte vagy arra vonatkozó kötelezettségvállalás, hogy a megbízást követő 2 éven belül megszerzi,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorló vagy letelepedett,

– cselekvőképesség,

-18 életévet betöltött,

– büntetlen előélet, illetve nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,

 

A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyban kinevezhető.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szociális szakvizsga
 • Felhasználói szintű ECDL ismeret

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó szakmai életrajza,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,

– iskolai végzettséget, szakképzettséget és az 5 év szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratok másolata,

– a szociális szakvizsga meglétét igazoló okirat vagy nyilatkozat, hogy megbízása esetén 2 éven belül megszerzi azt,

–  nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

–  nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy vállalja annak megszüntetését jogviszony létesítésének esetén,

–  hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

–  nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

–  nyilatkozat, hogy a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja a pályázatot.

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. augusztus 01. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 1. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Gábor jegyző nyújt, a 33/517- 500-as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Lábatlan Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2541 Lábatlan, József A. út 60.). Kérjük a borítékon feltüntetni  a munkakör megnevezését: „Lábatlani Gondozási Központ – intézményvezető”.

-Elektronikus úton Kiss Gábor jegyző részére a polghiv@labatlan.hu email címen.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról pályázat előkészítője által összehívott bizottság véleményét figyelembe véve dönt a képviselő-testület a benyújtási határidőt követő legközelebbi képviselő-testületi ülésén. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 28.

Közadat

Gazdasági irodavezető-Naszákné Németh Hilda
2020 2021 2022
Illetmény    4 488 119 Ft    4  511 777 Ft    4 457 000 Ft
Cafeteria       178 682 Ft       260 870 Ft       400 000 Ft
Jutalom

(kifizetés: március, szeptember)

      831 250 Ft    1 330 000 Ft    1 702 400 Ft
Jubileumi jutalom    1 516 200 Ft                  –   Ft                  –   Ft
Megbízott műszaki iroda vezető-Hortai Tamás
2020 2021 2022
Illetmény    4 374 342 Ft    4 388 622 Ft    4 322 906 Ft
Cafeteria       178 682 Ft       260 870 Ft       400 000 Ft
Jutalom(kifizetés: március, szeptember)       851 250 Ft    1 350 000 Ft    1 722 400 Ft
Jubileumi jutalom                  –   Ft                  –   Ft    1 349 600 Ft
Igazgatási irodavezető-Bauerné Szabó Réka
2020 2021 2022.09.01-től
Illetmény                  –   Ft                  –   Ft    1 096 717 Ft
Cafeteria                  –   Ft                  –   Ft                  –   Ft
Jutalom(kifizetés: március, szeptember)                  –   Ft                  –   Ft                  –   Ft
Jubileumi jutalom                  –   Ft                  –   Ft                  –   Ft
Aljegyző-Kiss Gábor
2020 2021 2022.05.31
Illetmény    4 913 311 Ft    4 928 016 Ft    2 250 088 Ft
Cafeteria       150 943 Ft       260 870 Ft       400 000 Ft
Jutalom(kifizetés: március, szeptember)       911 248 Ft    1 409 998 Ft    1 362 836 Ft
Jubileumi jutalom                  –   Ft                  –   Ft                  –   Ft
Jegyző-Schantzl Edit
2020 2021 2022.05.31-ig 2022.06.01-től Kiss Gábor
Illetmény    5 101 820 Ft    5 108 503 Ft    2 127 144 Ft 3 174 775 Ft
Cafeteria       178 682 Ft       260 870 Ft       165 000 Ft 0 Ft
Jutalom(kifizetés: március, szeptember)    1 729 000 Ft    1 961 750 Ft                  –   Ft 1 848 997 Ft
Jubileumi jutalom                  –   Ft                  –   Ft                  –   Ft                  –   Ft

(kifizetett járandóságok, nettó)