Tag Archive for: katolikus

Katolikus Híradás 2023.09.10.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2023., szeptember 10., Évközi XXIII. vasárnap

1-1. Imádkozzunk a mérnökökért, gyermekükért aggódó, gyermekeiket sirató édesanyákért, és az em­léknapok naptárá­ba fog­lalt többi szándékra, valamint a név-, szüle­tésnapjukat, há­zassági évfordulój­ukat ünneplő­kért is.

1–7. Tizenhárom esztendeje hívtam a testvéreket közös imádságra ekképpen: Minden munkálkodásunk alapja az imádság. A plébániai munka sem le­het meg imaháttér nélkül, ezért bizalommal kérem a testvéreket, családokat, hogy csatlakozzanak a Nagy Szent Gergely imaszövetség­hez. Egy rövid, napi imádsá­gon túl évi egy alkalommal kilenced vég­zése (…) az, amivel segít­hetjük közös munkánkat, az evangélium szavakon túl, éle­tünkkel való hirdetését testvéreink körében.

Kérem, hogy a kifüggesztett lapon ellenőrizzük, mikor kerül ránk a sor a kilenced végzésében. Ha változásról tudunk, például nem tudjuk tovább vállalni az imádságot, vagy másról tudjuk, hogy akadályoztatva van, jelezzük. Az új jelentkezőket pedig nagy örömmel fogadjuk!

1 – 8. Megújulás – bűnbánat A nyár sok szépsége mellett meg kell tisztulnunk az elmúlt hóna­pok bűneitől is, mulasztásainktól, amikor nem találtuk idejét az imádságnak, a vasárnapi és Nagyboldogasszony napi Szentmisének, türelmetlenek voltunk, megannyi módon bántottuk meg Istent és embertársainkat. A lelki tükrök segítenek. Végezzük el Szentgyónásunkat, a gyerekeknek is jó példát adva, mert csak így értik meg értik meg ennek fontosságát, jellemformáló, hitet erősítő jelentőségét. A Szentségektől való távolmaradás mindig magában hordozza a hit gyengülésének, Istentől és a közösségtől való eltávolodásnak a veszélyét.

3–15. Veni Sancte – A Szentlélek segítségét kérjük a hitoktatáshoz és az oktató-nevelő munkához a mai Szentmiséken. Ez alkalommal veszik át a megbízást hitoktatóink ez esztendőre, és kerül sor a gyerekek tanszereinek megáldására is.

8-3. A Katolikus Karitász idén 13. alkalommal hirdeti a Legyen öröm az iskolakezdés! elnevezésű segélyprogramot, mely szeptember 17-ig tart. A 1356-os adományvonal hívásával (egy hívás 500,- forint támogatást jelent), online adományozással – a www.karitasz.hu oldalon keresztül, vagy a Katolikus Karitász központi bankszámláján – Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008. –  is várják az adományokat „iskolakezdés” megnevezéssel. A helyi rászoruló diákokat közvetlenül a Szent Antal perselybe helyezett adománnyal segíthetjük.

10-6. Megkezdtük a képviselőtestületek megújítását. Első lépésként jelölteket állítunk. A hátul elhelyezett ajánló lapok segítségével jelezhetjük, kit szeretnénk látni a megújuló testületekben. Szeptember 17-ig kell eljuttatnunk a jelölőcédulákat a templomi gyűjtőládába.

10-7. Szőcs László atya vezetésével 2023. október 21-én szombaton zarándoklatot szerveznek a Zalaegerszegi  Mindszenty-emlékházhoz. Az emlékhely megtekintését követően hazafelé a Somló-hegyi borvidéket érintve érkeznek haza. A buszköltség előzetes tervek szerint 7.000 Ft / fő, amelyhez adódik az emlékház belépőjegye.  Kérjük, az érdeklődők előzetesen jelezzék részvételi szándékukat a <szocsatya@gmail.com> villámlevél címen a név és elérhetőség elküldésével, illetve azzal, hogy hány fővel szeretnének részt venni a zarándoklaton.

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

11. Hétfő

Perboyre Szent János Gábor, áldozópap és vértanú +1840

12. Kedd Szűz Mária Szent Neve |||Sztrókay Pál szn. – 1899 – A mérnökökért
13. Szerda Aranyszájú Szent János  – Püspökeinkért, helytállásukért
14. Csütörtök A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe – A megváltás titkának felismeréséért
15. Péntek Fájdalmas Szűz Anya  – gyermekükért aggódó, gyermekeiket sirató édesanyákért
16. Szombat Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök, vértanúk

Szent-Györgyi Albert szn. .– 1893

17. Vasárnap Bellarmin Szent Róbert püspök, egyháztanító ||| Puskás Tivadar szn. – 1844

Közelgő események

Nap Óra Hely Esemény
Szeptember 24., vasárnap 16 Piszke Kultúr-Híd délután
Szept. 30., szombat 6-18 Fallós-kút Zarándoklat

 

A 37. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 11. Hétfő 18 óra Szentmise: +Horváth György (+aug.10./t: aug. 30.) előtte
19 óra Fehi-Bóra  
Bikol!! 12. Kedd 18 óra!! Szentmise előtte
Süttő 14. Csütörtök 15 óra Temetés:

+Sterczer Dezsőné – Kostorják Valéria Gizella

 
Lábatlan 18 óra Szentmise, majd Fehi-Bóra  
Piszke 15. Péntek 8 óra Szentmise utána
Süttő 16. Szombat 16 óra Szentségimádás  
Lábatlan 17:15 Szentségimádás  
18 óra Szentmise: Az Eipl és a Gazdag család

élő és + Tagjai

előtte
Süttő 17. Vasárnap 8 óra Szentmise: Az Áprily és a Róth család +Tagjai  
Piszke ¾ 10 Szentmise utána

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus híradás 2023. január 8.

   Imádkozzunk  az emléknapok naptárából követ­kező szándékokra, valamint a héten név-, születésnap­jukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért! A Szentatya és a testvérek január hónapra szánt imaszándékait külön lapon olvashatjuk.

Kérem az imaszövetség tagjait, hogy tekintsék meg a kifüggesztett imarendet, és változás ese­tén, akár a saját, akár ismerőseik tekintetében jelezzék a változást. Fontos, hogy a folytonosság ne szakadjon meg.

      A Süttői Képviselő testület tagjait január 16-án, hétfőn 19 órakor Süttőn, Piszkei Képviselő Testület tagjait január 17-én, kedden 18 órakor, ugyancsak a süttői plébánia-házba várom. Előt­te, január 11-én, szerdán, a gazdasági tisztviselőket várom a könyvelés átnézésére, Süttőre.

Szép és üdvös gyakorlat a »Nagy kilenced«, melynek lényege, hogy kilenc egymást követő elsőpénteken – annak környékén – gyón­junk és áldozzunk meg. 

Fokozottan ügyeljünk a tűzvédelemre, kiváltképp, hogy e napokra a fák már igen kiszáradtak!

A 2. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 09. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra
Piszke 10. Kedd 8 óra Szentmise
Süttő 11. Szerda 8 óra Szentmise
19  óra Gazdasági tanácsok ülése
Lábatlan 12. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
Piszke 13. Péntek 8 óra Szentmise
Lábatlan 14. Szombat 18 óra Szentmise
Süttő 15. Vasárnap 8 óra Szentmise
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

09. Hétfő Brózik Károly, tanár, geográfus, író, az első magyar földrajzi atlaszok szerkesztője SZN – 1849
10. Kedd Magyari Endre szn., a hazai műsorsugárzás egyik megindítója  – 1900
11. Szerda Jedlik Ányos István bencés szerz., többek között az egysarkú villanyindító, és sok szódavíz-készítés feltalálója SZN – 1800
12. Csütörtök A Don-kanyar Hősei emlékezete
13. Péntek Szent Hilarius igaz tanítás ismeretéért
14. Szombat Szent Félix
15. Vasárnap Remete Szent Pál ||| Mártonfi József (szn 1746.)püspök, egyházi író.

Közelgő események

Január 16., hétfő 19 óra Süttő A Süttői Testület tanácskozása
Január 17., kedd 18 óra Süttő A Piszkei Testület tanácskozása
Január 19., csütörtök 19 óra Süttő Szent Lipót est a SAKKE szervezésében: – beszélgetés Naszák István tanár úrral

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Imaszándékok 2022., január hónapban
Szentatya imaszándéka:
Evangelizációs: Az emberi testvériségért
Imádkozzunk, hogy az Úr adja meg nekünk a kegyelmet, hogy a más vallású
testvéreinkkel teljes testvéri közösségben tudjunk élni, egymásért imádkozva és
nyitottan minden ember felé.

A hónapra jelzett új szándékok (Lábatlan):
P Mné E.: -Azért, hogy a Krisztusban való szeretete segítse a papságot az egész
világon, és az őket segítőket is lelkes munkájukban! – Azért, hogy a népek és a
fajok között megszűnjék minden igazságtalan megkülönböztetés! – Azért, hogy
az Anyaszentegyház minden tagja egész évben érezhesse a Szent Szűzanya
pártfogását! – A betegekért, a szomorúakért, a szegényekért, minden dolgozóért,
a hitoktatókért, a pedagógusokért, az adakozókért, a magányosokért!
B.I.: – Az Eucharisztiában köztünk lévő Krisztusra tudjuk bízni életünk minden
percét az új esztendőben.
(Süttő) B.I.: – Családomért, idős Édesanyámért, beteg testvéréért. – A járványban
meg betegedettekért.
Plébános imaszándékai: – Világi apostoli hivatásokért. – Karitász
munkatársakért.
Saját szándékaim:…

Katolikus híradás 2022.05.08.

Imaszándékok 2022., május hónapban

A fiatalok hitéért Imádkozzunk, hogy a fiatalok, akik az élet teljességére hivatottak, fedezzék fel Mária példáján keresztül a befelé figyelés készségét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és a szolgálatnak való odaadottságot.

A hónapra jelzett új szándékok (Lábatlan):

P Mné E.: Azért, hogy a Szentlélek hasson a Világ összes országának vezetőire. – Az igazságért, a békéért, hogy a népek nyugalomban élhessenek a saját hazájukban, otthonaikban, és ne kelljen a szülőföldjüket hátrahagyni az üldözések miatt a családoknak, fiataloknak, akik a jövőjüket szeretnék megalapozni szeretett hazájukban!!! – Elsőáldozókért, Keresztszülőkért! – Plébániai közösségért, kántorunkért, ministránsokért, akiktől a kisgyermekek tanulni tudnak, hogyan kell segíteni a Szentmiséken, és így érezzék a Jézushoz való közelséget!!! –  Mindazokért, akik évek óta, szorgalmasan, az idejükből áldozva a plébániákat, templomokat takarítják, a kerteket gondozzák, és az adományozókért, akik hozzájárulnak a virággal való díszítéshez!!! – Érettségiző diákokért, vagy bármilyen tanulmányi vizsgát végzőkért!

B.I.: – édesanyákért; – vizsgázókért; – kispapokért; – elsőáldozókért, bérmálkozókért; – azokért, akik elmaradtak; – gyermekekért;

Gné K.J.:   Hogy családjaink békében és szeretetben éljenek ! – Hogy Szent Rita közbenjárása segítse a gyermekre váró házaspárokat! – Hogy a most érettségiző fiatalok megtalálják helyüket a társadalomban! – Hogy Szent József segítsen minden embert a munkája és a hivatása elvégzésében! – Élő és elhunyt édesanyákért !

Plébános imaszándékai:  – Az új iskolába kerülő  diákokért, hogy Jézustól és a plébániai közösségeinktől el ne távolodjanak!

 

*** Imádkozzunk hivatásokért, első gyónó és -áldozó gyermekekért és családjaikért, mentőkért, ápolókért, matematikusainkért, és a többi, az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért! A Szentatya és a testvérek imaszándékait külön lapon olvashatjuk. ***

*** Május hónapban a Szűz Anya köszöntéséről se feledkezzünk el, akár családi körben, akár a templomi közösségben, a táblázatban jelzett időkben. ***

*** Örömmel látjuk Schmotzer Kristóf tisztelendő urat, aki ma tanúságot tesz hivatásáról. A közösségeink iránti bizalom jele, hogy a főegyházmegye 189 plébániája közül idén is kiválasztottak, hogy a  13 egyházmegyés papnövendék egyikét fogadjuk. Imádkozzunk érte és társaiért. A http://esztergomiszeminarium.eu honlapon tájékozódhatunk a papnövendékek életéről. ***

*** A Szentatya hivatások vasárnapi üzenetét a https://katolikus.hu/cikk/ferenc-papa-uzenete-a-hivatasok-59-vilagnapjara világhálós címen és a katolikus sajtóban olvashatjuk. ***

*** Két hét múlva, május 21-én Bátára zarándokolunk. Jelentkezés a hátul kitett lapra való feliratkozással. Részvételi díj a lapon. ***

*** Kertjeink ápolásánál a nyíló virágok láttán gondoljunk Úrnapjára (június  19.), és gyűjtsünk, szárítsunk szirmokat a körmenetekhez. ***

   A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/

09. Hétfő A II. világháború befejeződésének napja Európában 
10. Kedd A mentők napja Magyarországon
11. Szerda Boldog Salkaházi Sára vértanú ||| Kármán Tódor, a Kármán-féle örvénysor kimutatója  szn – 1881
12. Csütörtök Szent Néreusz és Szent Achilleusz vértanúk; Szent Pongrác vértanú

 Az ápolónők nemzetközi napja

13. Péntek A Fatimai Boldogságos Szűz Mária ||| Jendrassik György szn – 1898
14. Szombat Zsigmondy Vilmos szn. – 1821 bányamérnök, magyarországi geotermikus kutatások kezdeményezője. 
15. Vasárnap Czimeg János Az első szegedi bányamérnök, feltaláló és városrendező szn.  1823

 

Litániák rendje – 2022 május

Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Szentmise után
Kedd du. ½ 5 óra Este 6 óra
Szerda du. ½ 5 óra Este 6 óra
Csütörtök du. ½ 5 óra Szentmise után Este 6 óra
Péntek a Szentmise után —  Este 6 óra
Szombat Szentmise után Délután 4 óra
Vasárnap Szentmise után du. 3 óra

 

A 19. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás 
Süttő 09.  Hétfő 18 óra Szentmise előtte
Piszke 10. Kedd Reggel nem lesz Szentmise
13 óra Temetés: +Krizsán Kálmánné – Vénusz Róza
Süttő 11. Szerda 13 óra Temetés: + Schwarz István, majd Szentmise
Lábatlan 12. Csütörtök 18 óra Szentmise
Piszke 13. Péntek 18 óra Szentmise
Süttő 14. Szombat 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise  előtte
Süttő 15. Vasárnap 8 óra Szentmise 
Piszke ¾ 10 óra Szentmise 

 

Közelgő események

Május 21., szombat 7 – 19 óra Báta Zarándoklat
Május 27., péntek,  14 óra Süttő Jerikó zarándokok érkezése
Május 29. vasárnap 11 óra Sárisáp Bérmálás
Június 03., péntek 16 óra Piszke Nemzeti összetartozás napja: Szentmise, majd megemlékezés
18 óra Süttő
Június 08., szerda 9 – 15 óra SPL Hittanosok jutalom-kirándulása
Június 26., vasárnap 16 – 19 óra Süttő „PLÉD”
Július 25 – 30. Szálka Hittanosok tábora

 Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus híradás 2022.05.01.

*** Imádkozzunk a sport becsületéért, mozgássérült embertársainkért, a tűzoltókért,  és a többi, az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, valamint a  név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért! Várom a testvérek imaszándékait. ***

*** Május hónapban a Szűz Anya köszöntéséről se feledkezzünk el, akár családi körben, akár a templomi közösségben, a táblázatban jelzett időkben. ***

*** Örömmel várjuk Schmotzer Kristóf tisztelendő urat, akinek üzenetét a világhálón a  https://drive.google.com/file/d/1tT4PQan7fTGQlRwfQhJnjI2WAlUzrB8c/view?usp=sharing   címen hallgathatjuk meg. Régi hagyomány szerint Hivatások vasárnapján a kispapok tesznek tanúságot az egyházmegye templomaiban. Megtiszteltetés és a közösségeink iránti bizalom jele, amikor a főegyházmegye 189 plébániája és lelkészsége közül idén is kiválasztottak minket, hogy a  13 Esztergom-Budapesti egyházmegyés papnövendék egyikét fogadjuk. Imádkozzunk érte és társaiért. A http://esztergomiszeminarium.eu honlapon tájékozódhatunk a papnövendékek életéről. ***

*** A Szentatya tavalyi üzenetét a https://katolikus.hu/cikk/ferenc-papa-uzenete-a-hivatasok-58-vilagnapjara világhálós címen és a katolikus sajtóban olvashatjuk. Az ideit majd később. ***

   A héten imára indító emléknapok

  /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/

02. Hétfő Szent Atanáz – az Igazság szenvedélyes kereséséért

 A magyar sport napja – a sport becsületéért

03. Kedd Szent Fülöp és Jakab apostol,–  A nemzetközi sajtószabadság napja
04. Szerda Szent Flórián –   a magyar tűzoltók napja ||| Boldog Ceferino Giménez
05. Csütörtök Szent Gotthard ||| Radnóti Miklós szn – 1909 ||| Európa nap |||  A mozgássérültek esélyegyenlőségéért
06. Péntek Szablik István, piar. Szerz. Tanár, az első magyarországi léghajó-kísérletek kivitelezője SZN – 1746 ||| A jászok napja 
07. Szombat Boldog Gizella ||| Packh János, építész, építőmester, számos korabeli nagyszabású egyházi építkezés (pl. esztergomi kerek templom) kivitelezője. SZN – 1796
08. Vasárnap A nemzetközi Vöröskereszt és Vörös Félhold napja

 

Litániák rendje – 2022 május

Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Szentmise után
Kedd Reggel, a Szentmise után Este 6 óra
Szerda du. ½ 5 óra Este 6 óra
Csütörtök du. ½ 5 óra Szentmise után Este 6 óra
Péntek a Szentmise után —  Este 6 óra
Szombat Szentmise után Este 6 óra
Vasárnap Szentmise után du. 3 óra

 

A 18. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás 
Süttő 02.  Hétfő 18 óra Szentmise előtte
Piszke 03. Kedd 8 óra Szentmise
Süttő 04. Szerda 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért
Lábatlan 05. Csütörtök 18 óra Szentmise
Piszke 06. Péntek 18 óra Szentmise
Piszke 07. Szombat 10 óra Elsőáldozók gyónása
Süttő 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise  előtte
Süttő 08. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Kovács Vendelné – Julianna és unokája: +Aliz

Elsőáldozás

Piszke ¾ 10 óra Szentmise  – Elsőáldozás

 

 

 

   Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

katolikus hirdetés 04.03.

Katolikus híradás 2022.04. 03.

Imádkozzunk mérnökeinkért, Hazánk jó hírnevéért, méhészeinkért, és a többi, az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért!  A Szentatya és a testvérek imaszándékait külön lapon olvashatjuk

A mai napon különös buzgósággal imádkozunk Hazánkért, nemzetünkért, miközben szem előtt tartjuk A Katolikus Egyház Katekizmusának 2240. pontját, miszerint:
„A hatóságok iránti alárendeltséggel és a közjó érdekében vállalt közös felelősséggel együtt jár az adófizetésnek, a szavazati jog gyakorlásának és az ország védelmének erkölcsi kötelessége”. Ugyancsak ide illik a II. Vatikáni Zsinat: Gaudium et spes 75. pontja: Ne feledjék tehát az állampolgárok, hogy a közjó érdekében joguk és egyben kötelességük a szavazás szabad lehetőségével élni.  – Alapos megfontolás után, nem érzelmi alapon, vélt vagy valós sérelmek mentén, hanem az adott jelöltek programját keresztény értékrendünkkel egyeztetve gyakoroljuk szép kötelességünk jogát. Bár nehéz hiteles forrást találni, amennyire lehetséges, keressük meg azokat, és ne azonnal higgyünk el mindent, hanem gondoljuk át, amit látunk-hallunk, illetve, amit tapasztaltunk.

Ne feledjük, hogy családtagjaink, rokonaink, munkatársaink, szomszédaink holnap is ugyanazok lesznek, éppen ezért amennyire fontos az eszmecsere és az érvek (akár szenvedélyes) ütköztetése, annyira kerülendő a gyűlölködés. Maga az Úr Jézus is gyakorta vitatkozott ellenfeleivel, de sohasem gyűlölködött. 

*** Ne feledjük, hogy egyéni önmegtagadásaink mellett vannak közös, kötelező formái is a böjtnek. Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, egész nagyböjtben tartsuk szem előtt! ***

*** Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk.  Piszkén 17.30-tól, Süttőn 18 órától. ***

*** Köszönet a testvéreknek, akik Piszkén szépítették a Kálváriát és  kertjeinket.   ***

*** Evangelizáljunk!  Buzdítsuk ismerőseinket, akiknek most indul iskolába a gyermeke, bátran válassza a katolikus hittant. Kiváltképp, ha a gyermek keresztelésekor ígéretet tett a hitre-nevelésre, azért. Ha nincs megkeresztelve, akkor pedig éppen az arra való készület jele, ha jár hittanra. Az ismertető filmecskéket a https://drive.google.com/drive/folders/12prtN7lLXIK0u1TCD2KAlFG2h7utk1H7?usp=sharing  linken keresztül tudjuk megtekinteni.  ***

*** Ma Péliföldszentkereszten kerül sor a hagyományos regionális keresztúti áhítatra. Jöjjünk. Akik gyalogosan zarándokolnak, Süttőről a templom elől 11 órakor indulnak. Piszkén a templom előtt ½ 12 órakor, Lábatlanon a Szent István templom előtt 12 órakor lehet csatlakozni hozzájuk.  ***

*** Ma a Szentföld, az ottani keresztények és szent helyek javára gyűjtünk. Egykor a nyugati keresztény világ igen fontosnak tartotta Krisztus Urunk földi élete helyeit védeni, segíteni. Tavaly e célra 20,680.-(Süttő), 9,605.-(Piszke), illetve 13,200.-(Lábatlan) Ft-ot továbbítottunk. a testvérek jóvoltából. ***

*** Kérjük, ne  feledjük a 2×1% adófelajánlás lehetőségét. Az adóhatóság, vagy a munkáltató adómegállapítása esetén is nekünk kell rendelkezni a befizetett adónk 2×1 százalékáról. ***

*** A hátul jelzett perselybe várjuk a testvérek húsvéti díszítésre szánt adományait. ***

A 14. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás 
Süttő 04.  Hétfő 18 óra Szentmise: + Morvai Józsefné – Magdolna (tem. Ápr.  11.) előtte
Piszke 05. Kedd 8 óra Szentmise  utána
Süttő 06. Szerda 8 óra Szentmise
15 óra Temetés: +Sotus Béla
Lábatlan 07. Csütörtök 18 óra Szentmise: Beteg Izabella kisgyermek
Piszke 08. Péntek 17:30 Keresztúti áhítat – ministránsnok
18 óra Szentmise  előtte
Süttő 18 óra Keresztúti áhítat
Süttő 09. Szombat 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise:  +János (1. évf.)
Süttő 10. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Báthory Imre, +Szülei, +Testvérei 
Piszke ¾ 10 óra Szentmise

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/

04. Hétfő Zipernowsky Károly szn.  – 1853 – mérnökeinkért |||  Kőrösi Csoma Sándor szn.– 1784 – Hazánk jó hírnevéért
05. Kedd Ferreri Szent Vince – Hithirdetőkért
06. Szerda Ybl Mikós szn. – 1814 – építészeinkért
07. Csütörtök De la Salle Szent János –  keresztény nevelőkért ||| Egészségügyi világnap
08. Péntek Koltay Pál, A méhészkedés szakértője és szakírója SZN – 1896 – méhészeinkért 
09. Szombat Vásárhelyi Győző –  festőművész szn. – 1906. 
10. Vasárnap Nemzeti rákellenes nap – betegeinkért és felelős viselkedésért 

 

Közelgő események

Május  07., szombat 10 óra Piszke Második Szentgyónás
Május 08. vasárnap 8 óra Süttő Első Szentáldozás
¾ 10 óra Piszke Első Szentáldozás
Május 29. vasárnap 11 óra Sárisáp Bérmálás

 

   Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

 

Imaszándékok 2022., április hónapban

Az egészségügyi dolgozókért

Imádkozzunk, hogy, különösen a legszegényebb országokban, a beteg és idős emberek gondozását végző egészségügyi dolgozók munkáját támogassák a kormányok és a helyi közösségek. 

A hónapra jelzett új szándékok (Lábatlan):

P Mné E.: -Azért, hogy az Egyház papjai, hithirdetői békében, nyugalomban, üldözések nélkül tudják tanítani az Evangéliumot!. – Azért, hogy Húsvét ünnepe hasson a Világ minden országának népeire, így tudjunk egymásnak megbocsátani, legyünk segítőkészek, jó szívvel nyújtsunk kezet, hogy legyen mibe megkapaszkodni, ha bármilyen rossz útra tévedünk!!! – Azért, hogy bármilyen testi-lelki betegségben gyötrődünk, az Úr Jézus Krisztus feltámadása erősítse a reményünket! – Azért, hogy igazságos legyen az áprilisi szavazás, a Kormány pártokra! – Azért, hogy kedvező időjárás legyen a mezőgazdasági termések miatt! –  A családok egyben-maradásáért, kismamákért, koraszülött csecsemőkért, látás- és a hallássérültekért: ne érezzék a hátrányos megkülönböztetést!!!

B.I.: Hogy az emberek felismerjék húsvét ünnepének igazi értelmét, megváltásunkat és eljövendő feltámadásunkat. – Családjainkért.  – Népünk vezetőiért, hogy a Krisztusi úton vezessék a Szűzanyának 1000 éve felajánlott országot.

V.I.G.: Testi és lelki betegek gyógyulásáért.

Gné K.J.: Elhunyt plébánosokért. – Koraszülött kisbabáért. – Az egyházközség segítőiért! – Hogy húsvét titkát felismerjük , és e szerint éljük az életünket! – Súlyos betegségben szenvedőkért! – A gyermekáldásra várókért!

Plébános imaszándékai:  – Bérmálkozóinkért, és az abból most kimaradó nyolcadikosokért. 

20220213

Katolikus Híradás 2022.02.13

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban – 2022., február 13., Évközi VI. vasárnap

„Örüljetek azokban a napokban, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben!.”Lk6,23/ (kép­forrás: ocarm.org)

Imádkozzunk e héten Európáért, matematikusainkért, festőművészeinkért, és a többi, az emléknapok naptárából követ­kező szándékra, valamint a név-, születésnap­jukat, házassági évfordu­lójukat héten ün­neplőkért!  A házasság hetében külön szeretettel imádkozunk a házaspárokért, akiket jövő vasárnap a Szentmisék végén külön is megáldok. A programokról a http://hazassaghete.hu oldalon és a katolikus sajtóban olvashatunk. A betegek világnapján a betegeinkért is imádkozunk. A Szentatya üzenetét a https://katolikus.hu/cikk/ferenc-papa-uzenete-a-betegek-30-vilagnapjara oldalon és a katolikus sajtóban olvashatjuk.,

Köszönet a fáradozásért, templomaink évközi díszbe öltöztetéséért!

Míg tart a farsangi időszak, ügyeljünk, hogy bárhol is veszünk részt mulat­ságon, mindenütt a józan mértékletesség, keresztényi lelkület jellemezzen!

Megkezdjük a leendő elsőáldozókért és bérmálkozókért való imádságot. A hátul elhelyezett „felajánló kártyákat” vigyük magunkkal, és ha elvégeztük az adott imádságot, tegyük az erre a célra kitett dobozba. Hamarosan bemutatom a készülő gyermekeket a templomi közösségnek is, remélhetőleg szüleik, kereszt szüleik jelenlétében.

A 7. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai

Gyóntatás

 Süttő 14. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
Piszke 15. Kedd 8 óra Szentmise : +Lovász György, N: +Sárfi Ilona, +Bodor Irén, a Barna és a Micsei család élő és + Tagjaiért előtte
Süttő 16. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért
Lábatlan 17. Csütörtök 18 óra Szentmise
Piszke 18. Péntek 18 óra Szentmise: +Endre, +Teréz és +Szüleik
Lábatlan 19. Szombat 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise
Süttő 20. Vasárnap 8 óra Szentmise: Jótevőkért
Piszke ¾ 10 óra Szentmise

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

14. Hétfő Szent Cirill és Szent Metód –  egyházszervezők, Európa védőszentjei

Papp Simon, a magyar kőolajbányászat megteremtője szn – 1886

15. Kedd Markó Dezső, orvos, röntgenológus. SZN – 1896
16. Szerda Szent Julianna ||| Az Országos Vízépítési Igazgatóság megalakulása – 1899
17. Csütörtök A Szervita rend hét szent Alapítója |||

Péter Rózsa matematikus,  a ‘Játék a végtelennel’ c. könyv szerzője SZN – 1905

18. Péntek Jókai Mór szn. – 1825
19. Szombat Saxlehner András, a Buda környéki keserűvízforrások felfedezője szn. 1815.
20. Vasárnap Munkácsy Mihály szn – 1844 – festőinkért

Storno Ferenc szn. 1821. festő, építész, a magyar egyházi műemlékek legjelentősebb restaurátora.

 Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

20220130

Katolikus Híradás 2022.01.30

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban – 2022., január 30., Évközi IV. vasárnap

„kiűzték (…), hogy letaszítsák. De ő áthaladt köztük és eltávozott.”Lk4,21,29-30/ (kép­forrás: ocarm.org)

Imádkozzunk e héten a szegénygondozásban fáradozókért, magyar sportolóinkért, napjaink vértanúiért, és a többi, az emléknapok naptárából követ­kező szándékra, valamint a név-, születésnap­jukat, házassági évfordu­lójukat héten ün­neplőkért! A héten már várom a testvérek februári imaszándékait.

 

Szerdán, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén Süttőn ünneplünk a 18 órai Szentmisén. Imádkozzunk a szerzetesekért, és új hivatásokért! A magunkkal hozandó megszentelendő gyertyák pedig emlékeztessenek Krisztusra és hivatásunkra: „Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és dicsőítsék Atyátokat, aki a mennyekben van.” (Mt 5,16) Ügyeljünk a gyertyák használatánál a tűzvédelemre: ne hagyjuk felügyelet nélkül, éghető anyag (pl. poliészter, vagy más anyagból készült függöny) közelében az égő gyertyát, illetve a gyerekeket egyedül a tűzzel!!!

 

Csütörtökön, Szent Balázs napján Balázs-áldásban részesülhetünk Lábatlanon, a 18 órai Szentmise végén. Akinek nincs alkalma eljönni e napon Szentmisére, az jövő vasárnap csoportosan részesülhet e szentelményben.

 

Terveink szerint a héten lesz vendégünk Nagy Kálmán II. éves papnövendék, akivel a nyáron már találkozhattak a testvérek. Vegyük körül nagy szeretettel, hogy ez a hét értékes tapasztalatokkal és örömteli találkozásokkal segítse hivatásának kibontakozását. A személyes meghívásokon túl fontos látnia, a köznapokban is mennyire igényeljük a lelki táplálékot, a lelkipásztori szolgálatot. Szeretetünket leginkább a Szentmiséken való részvételünkkel, és a hozzá intézett közvetlen, bátorító szavakkal mutathatjuk ki.

 

A héten elsőpéntek. Két esztendeje dicséretesen sokan kezdték meg a »Nagykilencedet«  melynek lényege, hogy kilenc egymást követő elsőpénteken – annak környékén – gyónjunk és áldozzunk meg. Ha éppen az adott napon nincs alkalmunk Szentmisére menni, azon a héten egy hétköznapi Szentmisével, és azon a héten végzett szentgyónással is kifejezzük szándékunkat, amiatt a lánc nem szakad meg, de törekedjünk rá, hogy elsőpénteken eljussunk Szentmisére. Mivel bármelyik hónapban elkezdhetjük, ezért buzdítok mindenkit a szentgyónás elvégzésére és arra, hogy szentáldozáshoz járuljon. A héten a hirdetésben jelzett időkben lesz alkalmunk gyónni. Megbeszélés alapján más időpontokban is állok rendelkezésre.

 

Míg tart a farsangi időszak, ügyeljünk, hogy bárhol is veszünk részt mulat­ságon, mindenütt a józan mértékletesség, keresztényi lelkület jellemezzen!

Bár a csúszós útviszonyok közepette figyelünk a templomainkhoz vezető lépcsők, járdák csúszás-mentesítésére. Mindezek mellett mi magunk is figyeljünk, mert egy-egy váratlan jeges folt veszélyt jelenthet. Idősebb, bizonytalanabbul közlekedő testvéreink pedig – különösen a lépcsőknél – kérjenek segítséget a közlekedéshez.

 

Az 5. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai

Gyóntatás

 Süttő 31. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
 
Piszke 01. Kedd 18 óra Szentmise előtte
 
Süttő 02. Szerda 18 óra Szentmise és gyertyaszentelés  
 
Lábatlan 03. Csütörtök 18 óra Szentmise és Balázs-áldás  
 
Süttő 04. Péntek 13 óra Temetés: +Fazekas Tibor János  
15 óra Temetés:  +Domokos Pálné –  Spanyó Irén  
Piszke 18 óra Szentmise előtte
 
Süttő 05. Szombat 16 óra Szentségimádás  
Lábatlan 17:15 Szentségimádás  
18 óra Szentmise: +Szabó Lajos, +Szülők, +Nagyszülők  
 
Süttő 06. Vasárnap 8 óra Szentmise  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise:  +Richter István és +Hozzátartozók  

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

31. Hétfő Bosco Szent János – az ifjúságért
01. Kedd Szent Brigitta  – a szegénygondozásban fáradozókért

Hajós Alfréd szn.-1878 – magyar sportolóinkért

02. Szerda Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony

A szerzetesek világnapja  |||  A vizes élőhelyek napja

03. Csütörtök Szent Balázs

Csókás Ferenc, önműveléssel kiváló szakemberré váló gazda,. SZN – 1824

04. Péntek Rákellenes világnap
05. Szombat  Szent Ágota szűz és vértanú – napjaink vértanúiért, vulkánkitörések és más katasztrófák áldozataiért ||| Andrássy György szn. – 1797 — Az MTA-ért
06. Vasárnap Miki Szent Pál és társai, vértanúk – Japánért, népéért

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

20220123

Katolikus Híradás 2022.01.23

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban – 2022. január 23., Évközi III. vasárnap

„Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok.”Lk4,21/ (kép­forrás: ocarm.org)

Imádkozzunk e héten az újságírókért, a teológusokért, tankönyvírókért, a lepra szörnyű betegségének legyőzéséért és e betegek gondját viselőkért, amint ez az emléknapok naptárából követ­kezik, valamint a név-, születésnap­jukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért! Külön szeretettel emlékezünk meg a Szalézi Társaság tagjairól, értékelve az ifjúság körében végzett missziós munkájukat, valamint az iskolájukba járó diákokról, kiváltképp, akik a plébániáink területén laknak, remélve, hogy közösségeinknek is tevékeny, buzgó tagjai lesznek. 

 

Imádsággal emlékezünk meg a +Stibál Károly atyáról, aki 26, illetve +Békés Antal atyáról, aki 28 esztendeje távozott az örökkévalóságba. Igyekezzünk az érettük felajánlott Szentmisén részt venni.

 

Míg tart a farsangi időszak, ügyeljünk, hogy bárhol is veszünk részt mulat­ságon, mindenütt a józan mértékletesség, keresztényi lelkület jellemezzen!

 

  A csúszós útviszonyok közepette figyelünk a templomainkhoz vezető lépcsők, járdák csúszás-mentesítésére. Mindezek mellett mi magunk is figyeljünk, mert egy-egy váratlan jeges folt veszélyt jelenthet. Idősebb, bizonytalanabb testvéreink pedig – különösen a lépcsőknél – kérjenek segítséget a közlekedéshez.

A 4. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai

Gyóntatás

 Süttő 24. Hétfő 18 óra Szentmise: +Békés Antal atya (28. évf.) előtte
Piszke 25. Kedd 8 óra Szentmise utána
Süttő 26. Szerda 8 óra Szentmise: a Szenvedő Lelkekért
Lábatlan 27. Csütörtök  Elmarad a Szentmise
Piszke 28. Péntek 18 óra Szentmise előtte
Süttő 29. Szombat 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise: +Stibál Károly atya (26. évf.)
Süttő 30. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Szakmáry Dezsőné – Hedvig

és +Szülei

Piszke ¾ 10 óra Szentmise:  +Magdolna (35. évf.)

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

24. Hétfő Szalézi Szent Ferenc – újságírókért
25. Kedd Szent Pál apostol megtérése
26. Szerda Szent Timóteus és Szent Titusz püspök
27. Csütörtök Merici Szent Angéla szűz, nevelő,
28. Péntek  Aquinói Szent Tamás – teológusokért
29. Szombat Gegő József Adolf, piar. matematikus, oktató, tankönyvíró, SZN – 1746
30. Vasárnap A lepra elleni harc világnapja ||| Sávoly Pál szn 1893-híd- és útépítőkért

 

 Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

20220116

Katolikus Híradás 2022.01.16

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban – 2022. január 16., Évközi II. vasárnap

„Erre anyja szólt a szolgáknak: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!”Jn2,5/ (kép­forrás: ocarm.org)

   Imádkozzunk a Szentatya, a testvérek által megfogalmazott és az emléknapok naptárából követ­kező szándékokra, valamint a név-, születésnap­jukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!  Ma, az üldözött keresztények vasárnapján imádkozzunk üldözött keresztény testvéreinkért!

 

A keresztények egységéért is imádkozunk a héten. A közös imád­ságra lábatlani református testvéreinkkel – az előző évek hagyo­mányát követve – nagyböjtben kerül sor.

 

Jövő vasárnap lesz az „Isten Igéjének” vasárnapja, azaz a Szentatya által bevezetett korábbi Szentírás vasárnapja helyett tartandó ünnepi alkalom. Kérem, hogy hozzák el magukkal a Szentírásaikat, hogy azokat meg tudjam áldani.

 

Megkezdődött a farsangi időszak. Ügyeljünk, hogy bárhol is veszünk részt mulat­ságon, mindenütt a józan mértékletesség, keresztényi lelkület jellemezzen!

 

  A Süttői Képviselő testület tagjait január 17-én, hétfőn Süttőn, Piszkei Képviselő Testület tagjait január 22-én, szombaton Piszkén, várom este 7 órára az adott plébániára.

 

A 3. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai

Gyóntatás

Piszke 17. Hétfő 13 óra Temetés: +Papp József Imre  
 Süttő 18 óra Szentmise előtte
19 óra Testületi ülés  
 
Piszke 18. Kedd 8 óra Szentmise: +Édesanya i.p. utána
 
Süttő 19. Szerda 8 óra Szentmise: a Szenvedő Lelkekért  
 
Lábatlan 20. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Piszke 21. Péntek 18 óra Szentmise  
 
Süttő 22. Szombat 16 óra Szentségimádás  
Lábatlan 17:15 Szentségimádás  
18 óra Szentmise: +Fülöp Tamásné – Sághy Zsuzsanna  
Piszke 19 óra Testületi ülés  
 
Süttő 23. Vasárnap 8 óra Szentmise  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise  

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

17. Hétfő Remete Szent Antal apát |||  Alpár Ignác építész (SZN 1855.) Számos historizáló középületünk tervezője.
18. Kedd Szent Piroska – napjaink hitvalló, vértanú keresztényeiért

Árpád-házi Szent Margit – engesztelésül népünkért

19. Szerda Nagyváthy János (szn 1755.) Első gazdasági szakírónk, »A szorgalmatos mezei gazda« című, első jelentős magyar nyelvű mezőgazdasági szakkönyvünk szerzője.
20. Csütörtök Szent Sebestyén vértanú, Szent Fábián pápa, ||| Esztergomi Boldog Özséb rendalapító
21. Péntek Szent Ágnes szűz és vértanú ||| Madách Imre (SZN. 1823.) drámaíró, költő
22. Szombat Szt. Vince diakónus, vt.,  B. Batthyány-S. László,  – orvosokért

A Magyar Kultúra Napja – A Himnusz születésnapja

23. Vasárnap Lajta Béla – építész Szn 1873

 Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

20211226

Katolikus Híradás 2022.01.02

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban – 2022. január 02., Karácsony utáni I. vasárnap

„Jézus meg gyarapodott bölcsességben, korban, s kedvességben Isten és az emberek előtt.” /Lk 2,52/

Imádkozzunk többek között  orvosainkért, költőinkért, és az emléknapok naptárából követ­kező szándékokra, valamint a név-, születésnap­jukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!  

 

 Ne feledjük, hogy Vízkereszt napja parancsolt ünnep! Akár szerda este Süttőn, akár csütörtök este Piszkén veszünk részt Szentmisén, egyaránt megszenteljük a napot.

A Vízkereszt ünnepén megáldott szenteltvizet egész év­ben – babonás szokásoktól mentesen –, katolikus hittel, a keresztségünkre való emlékezésként használjuk.

 

 Egyeztetett időpontban örömmel látogatom meg a test­véreket, hogy a házszentelés szolgála­tával kérjem Urunk áldását 2022-re is a házban lakók életére.

 

A tanítás folytatódik, így a szentségi felkészítés is: várom a gyerekeket és a fiatalokat a szokott időpontokban.

A Süttői Képviselő testület tagjait január 17-én, hétfőn Süttőn, Piszkei Képviselő Testület tagjait január 22-én, szombaton Piszkén, várom este 7 órára az adott plébániára. Előt­te, január 10-én, hétfőn, a gazdasági tisztviselőket várom a könyvelés átnézésére, Süttőre.

Várom a testvérek január hónapra szánt imaszándékait.

Kérem az imaszövetség tagjait, hogy tekintsék meg a kifüggesztett imarendet, és változás ese­tén, akár a saját, akár ismerőseik tekintetében jelezzék a változást. Fontos, hogy a folytonosság ne szakadjon meg.

Nagy örömmel tölt el, hogy a püspök atyák buzdítása nyomán sokan éltek a lehetőséggel és elkezdték a »Nagykilencedet«, melynek lényege, hogy kilenc egymást követő elsőpénteken – annak környékén – gyón­junk és áldozzunk meg. Ha éppen az adott napon nincs alkalmunk Szentmisére menni, azon a héten egy hét­köznapi Szentmisével, és azon a héten végzett szentgyónással is kifejezzük szándékunkat, amiatt a lánc nem szakad meg, de törekedjünk rá, hogy elsőpénteken eljussunk Szentmisére.

Fokozottan ügyeljünk a tűzvédelemre, a karácsonyfák, rajta a gyertyák, villany-fényfüzérek használatánál! Kiváltképp, hogy e napokra a fák már igen kiszáradtak! Soha ne hagyjuk égve a gyertyá­kat, üzemben a fény­füzéreket felügyelet nél­kül, illetve a gyerekeket egyedül!

 

Az 1. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai

Gyóntatás

 Süttő 03. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
 
Piszke 04. Kedd 8 óra Szentmise utána
 
Süttő 05. Szerda 18 óra!!! Szentmise és vízszentelés  
 
Piszke 06. Csütörtök 13 óra Temetés: +Nagy László  
Piszke!!! 18 óra Szentmise: +Nagy László

és vízszentelés

előtte
 
Piszke 07. Péntek 18 óra Szentmise  
 
Lábatlan 08. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 09. Vasárnap 8 óra Szentmise  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise ||| Keresztelő: Hezler Fanni  

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

03. Hétfő Jézus neve napja||| Nemes Nagy Ágnes Szn.– 1922
04. Kedd Apáthy István, az állattan kiemelkedő művelője szn. – 1863
05. Szerda Idősebb Oszlopos Szent Simeon
06. Csütörtök Vízkereszt ||| A Szent Korona hazatérése
07. Péntek Pennaforti Szent Rajmund pap, szerzetes

Horváth László, vegyészmérnök, közgazdász, gumiipari feltaláló SZN – 1921

08. Szombat Magyary-Kossa Gyula,  a magyar orvostörténet-írás megteremtője szn – 1865
09. Vasárnap Brózik Károly, tanár, geográfus, író, az első magyar földrajzi atlaszok szerkesztője SZN – 1849

 Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

visszatekintes Sutto_Piszke_Labatlan 2021