Tag Archive for: kút

Pályázatot hirdet a Lábatlani Polgármesteri HIvatal

A Lábatlani Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet a Munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében

„Városgazda-karbantartó”

munkakör betöltésére

 A jogviszony időtartama: Határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés elsődleges helye: Lábatlan Város közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az irányítása alá tartozó közterület-fenntartó, karbantartó dolgozók és közfoglalkoztatottak munkájának szervezése, ellenőrzése.

Lábatlan Város Önkormányzata tulajdonában álló zöldfelületek, árkok karbantartási, fenntartási munkáinak elvégzése, azok koordinálása.

Lábatlan Város Önkormányzata tulajdonában lévő műszaki vagyontárgyak (épület, járda, játszótér, műtárgy, gépek, berendezések), önkormányzati bérlakások és az általános intézményi karbantartási feladatainak elvégzése.

Munkanapló és leltár vezetése, negyedévente beszámolási kötelezettség a munkáltató felé.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései, valamint a munkáltatóval történő megegyezés az irányadó.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • Egészségügyi alkalmasság
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeret (word, excel)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló munkaterületen szerzett tapasztalat
 • Személyes kompetenciák: együttműködés, csapatmunka, cél-és feladatorientáltság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz,
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • vezetői engedély(ek) másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megigénylését igazoló dokumentum,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A jogviszony 3 hónapos próbaidő letöltése után válik véglegessé.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.15-ig
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a 06 33 517-500-as telefonszámon adunk.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton a pályázatnak Lábatlan Város Önkormányzatának címére történő megküldésével (2541 Lábatlan, József A. u. 60.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Városgazda”.
 • Személyesen időpont egyeztetést követően Lábatlan Város Önkormányzat Titkárságán (2541 Lábatlan, József A. u. 60.)

 A pályázat elbírálása, határideje: 2023.07.03.

A pályázókat a város vezetése meghallgatásra hívja be, melynek végeztével kerül kiválasztásra a nyertes pályázó. A pályázat eredményéről tájékoztatást küldünk.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Lábatlan Város Önkormányzatának honlapja www.labatlan.hu

 

Letöltöm a hirdetést!

 

Határszemle

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal ellenőrzi a termőföldek hasznosítását

Letöltöm a dokumentumot!

 

Tájékoztató ásott vagy fúrt kutak tulajdonosainak

TÁJÉKOZTATÓ

Engedély nélkül létesített ÁSOTT vagy FÚRT kutak tulajdonosainak/üzemeltetőinek 2023. december 31-ig kérelmezni kell a tulajdonukban álló kút fennmaradási vagy megszüntetési eljárását.

A települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik a fennmaradási engedélyezés, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1196. (V.22.) Korm. rendelet 24.§. alapján az alábbi esetekben:

a) olyan kút fennmaradásához, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

ac) nem gazdasági célú vízigény;

b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

Az eljárás menete:

ÁSOTT kút esetén:

Ásott kutak jellemzője, hogy betongyűrűvel, téglával vagy terméskővel kirakott, általában 70 cm-nél nagyobb átmérőjű.

Nem szükséges szakember által kiállított dokumentáció amennyiben az ásott kút teljesíti az alábbi feltételeket:

 • a kút helye nem érint vízbázisvédelmi védőterületet
 • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
 • 500 m3/év vízigénybevétel alatti
 • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
 • magánszemély a kérelmező
 • a vízkivétel házi ivóvízigény és/vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja és
 • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Ha az Ön ásott kútja, fenti pontok mindegyikének megfelel, a következő a teendője:

A letölthető formanyomtatványt értelemszerűen ki kell tölteni, személyes adatokat és az ásott kútra vonatkozó részeket.

A nyomtatványhoz csatoljon 2 db fényképet egyet közvetlen közelről a kútról, amelyen látszik a kút anyaga kialakítása (téglával kirakott, betongyűrűs…), és egyet távolabbról, amelyen látszik a kút és a környezete. Amire érdemes figyelni, hogy a távolabbi képen látható legyen, hogy a kút úgy van lefedve, hogy abba csapadék vagy szennyeződés nem kerülhet. Szennyvizet és csapadékot tilos a kútba elvezetni! A kút látható és beazonosítható legyen.

A kitöltött nyomtatványt az érintett ingatlan összes tulajdonosának aláírásával kell ellátni.

FÚRT kút esetén:

Fúrt kutak jellemzője, hogy PVC csővel vagy acél csővel kibélelt min. 30 mm, max. 400 mm átmérőjű.

Fúrt kutak engedélyezéséhez minden esetben szükséges, a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13.§-a szerinti szakember közreműködése, a szakember által elkészített tervdokumentáció.

Jegyzői hatáskörbe esik a fúrt kút engedélyeztetési eljárása, ha megfelel az alábbi feltételeknek:

 • a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet
 • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
 • 500 m3/év vízigénybevétel alatti
 • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
 • magánszemély a kérelmező
 • a vízkivétel házi ivóvízigény és/vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja és
 • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Az engedélyezési eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

Bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatalban – telefon: 33/517-500 – Domján Szilvia ügyintézőnél kérhető.

 

Kiss Gábor, jegyző

 

 

Letöltöm a nyomtatványt!