Kuckó Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat intézményvezetői pályázat

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a Kuckó Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat intézményvezetői (magasabb vezető) feladat ellátására pályázatot ír ki az alábbi tartalommal:

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete                

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kuckó Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A magasabb vezetői megbízás időtartama:

A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2022.07.01.-2027.06.30-ig szól.

A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A munkavégzés helye:

Kuckó Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Székhelye: Lábatlan, Cementgyári lakótelep 5.

Az intézmény feladatellátásra szerződött önkormányzatainak (Nyergesújfalu, Süttő, Bajót, Nagysáp) telephelyei.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető feladata az intézmény szakszerű és jogszerű működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, koordinálása, képviselete a Lábatlan város, illetve a feladatellátási szerződés szerinti működési területen,  az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása, az intézmény költségvetésében biztosított pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű, takarékos gazdálkodás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

–   felsőfokú szociális alapvégzettség, pszichológus, pszichopedagógus, vagy
mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatásszervező oklevéllel rendelkező:
óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelő-tanár, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, jogász, igazgatásszervező, vagy szociális menedzser oklevéllel rendelkező: pedagógus, védőnő

–   felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás , illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett – legalább 5 év – szakmai gyakorlat.

–    büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai program, az intézmény fejlesztésére, vezetésére vonatkozó program,

– szakmai életrajz,

– iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat másolata,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az azt megkérő levél feladóvevénye,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők  megismerjék,

–  a  pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

– nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását az Önkormányzat nyilvános, vagy zárt ülésen tárgyalja,

– nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Gábor aljegyző nyújt, a 06/33 517-500 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

–     Postai úton, a pályázatnak Lábatlan Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2541 Lábatlan, József A. út 60.)  Kérjük a borítékon feltüntetni a „Kuckó Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezető állás” megnevezését.

–      Elektronikus úton Kiss Gábor aljegyző részére a polghiv@labatlan.hu  e-mail címen

–     Személyesen: Kiss Gábor aljegyző, 2541 Lábatlan, József A. út. 60.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 31.

  1. A pályázati felhívást megjelenteti a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán.

Határidő: azonnal

Felelős:  jegyző

  1. A képviselő-testület a pályázat előkészítésével, véleményezésével kapcsolatos bizottsági feladatokkal az Oktatási, Szociális és Egészségügyi Bizottság tajait, valamint a jegyzőt, mint a pályázat előkészítőjét bízza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Teller Péter polgármester