Tag Archive for: Sarlós Boldogasszony Templom

Katolikus Híradás 2024. május 19.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2024., május 19., Pünkösd –  a Szentlélek eljövetele

1-1. Imádkozzunk az Egyház szabadságáért, a szőlőművesekért, a borászokért, a kallódó ifjúságért, és a többi, az emléknapok nap­tárába fog­lalt szándékra, va­lamint a név-, születésnapjukat, há­zassági év­fordulójukat ün­neplőkért!

1-3. Imádkozzunk az első-gyónókért! A hátul elhelyezett „felajánló kártyák­at” vigyük magunkkal, és ha elvégeztük az adott imádsá­got, te­gyük az erre a célra kitett dobozba.

3-9. A mai nappal véget ér a húsvéti idő. A harangszóra reggel – délben – este ismét az Úr Angyala imádságot végezzük.

3-10. Május hónapban a Szűz Anya köszöntéséről se feledkezzünk el, akár családi körben, akár a táblázat­ban jelzett időkben.

3-12. Szeretettel emlékeztetem katolikus keresztény testvéreimet Egyházunk 3. életszabá­lyára: ‘Évente gyónjál és legalább Húsvét táján áldozzál!’  Igyekszünk havonta gyónni és minden vasárnapi Szentmisén megáldozni, de – bűn terhe mellett – kötelességünk legalább ebben az időszak­ban járulni e Szentségekhez. Közeledik Szentháromság vasárnapja, e Szent­gyónás és Szentáldozás elvégzésének határideje!

6-9. Közeleg a személyi jövedelemadó bevallások határideje (május 21.). Mindenkit buzdítok, hogy rendelkezzék az adó 1-1 %-nak fel­ajánlásáról. A részletekről külön lapon olvashatunk.

10-23. Kertjeink ápolásánál a nyíló virágok láttán gondoljunk Úrnapjára (június  11.), és gyűjt­sünk, szárítsunk szirmokat a körmenetekhez.

A héten imára indító emléknapok

/ forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

20. Hétfő A Boldoságos Szűz Mária, az Egyház anyja ||| Sienai Szent Bernardin
21. Kedd Magallán Szent Kristóf
22. Szerda CasciainSzent Rita |||  Oláh György – 1927; kémiai Nobel-díj: 1994
23. Csütörtök A mi Urunk Jézus Krisztus, az Örök Főpap ||| Boldog Apor Vilmos ||| Rippl-Rónai József szn. – 1861
24. Péntek Szűz Mária, az Egyház anyja a keresztények segítsége – <Egyházunkért> ||| A Rókus kórház megnyitása – 1798
25. Szombat Szent VII. Gergely pápa, – <Az Egyház szabadságáért>

Szent Orbán – <szőlőművesekért, borászokért>

Tiszteletreméltó Szent Béda  áldozópap – <tudós papjainkért>

Pazzi Szent Mária Magdolna –   <alázatosságért>

Dienes Valéria szn. – 1879 – <A nők társadalmi szerepének helyes meglétéért>

26. Vasárnap Néri Szent Fülöp áldozópap  –  <a kallódó ifjúságért>

Litániák rendje – 2024 május

  Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Este 6 óra
Kedd Szentmise után Este 6 óra
Szerda du. ½ 5 óra Este 6 óra
Csütörtök du. ½ 5 óra Szentmise után Este 6 óra
Péntek a Szentmise után Este 6 óra
Szombat Szentségimádással egybekötve
Vasárnap Szentmise után du. 3 óra

 

A 21. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Hétfő 20. Lábatlan! 10 óra! Szentmise, majd litánia előtte
Kedd 21. Piszke 8 óra Szentmise utána
Szerda 22. Süttő 8 óra Szentmise  a Szenvedő Lelkekért
Csütörtök 23. Piszke 13 óra Temetés: +Hundzsa Ferencné

– Weiss Aliz

Lábatlan 18 óra Szentmise, litánia, majd Fehi-Bóra
Péntek 24. Piszke 8 óra Szentmise és litánia utána
Szombat 25. Süttő 16 óra Szentségimádás és litánia
Lábatlan 17:15 Szentségimádás és litánia
18 óra Szentmise
Vasárnap 26. Süttő 8 óra Szentmise: +Dr. Bombicz József, N: +Irma, +Szülők és +Testvérek
Piszke ¾ 10 óra Szentmise és litánia

Közelgő események

Május 27., hétfő 18 óra Bikolpuszta Szentmise
Június 01., szombat 9:30 – 14 Dorog Regionális hittanos találkozó
10 óra Piszke Második Szentgyónás
Június 02., vasárnap 8, ¾ 10 Süttő, Piszke Első Szentáldozás, Úrnapja
Június 04., kedd 17 óra Süttő Nemzeti összetarto­zás napja
Június 15., szombat ½ 11 óra Esztergom Schmo­tzer Kristóf papszentelése
Június 24., hétfő 18 óra Bikolpuszta Szentmise
Július 07., vasárnap ¾ 10 óra Piszke Schmo­tzer Kristóf újmiséje
Szeptember 07., szombat 7 – 17 Görcsöny Zarándoklat (terve­zet)

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus Híradás 2023.12. 03.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2023., december 03., Advent I. vasárnapja

1-1. Imádkozzunk az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, többek között a bányászokért, az építészekért, az orvosokért. Nem feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!  1-4.  Várom a testvérek decemberi imaszándékait.

1-8/2. Ne feledkezzünk el szentgyónásunk elvégzéséről! Akik akadályoz­tatva vannak sajátos életállapotuk miatt, legalább az alapos lelki­ismeret vizs­gálattal és a bűnbánat felindításával kezdjék az új egyházi évet!

3-20. Az új egyházi esztendőben újrakezdjük hitünk titkainak ünneplését! Ebben segít a »Szál­lást keres a Szentcsalád« régi hagyományának feleleveníté­se, {ez évben hétfőn a süttői plébánián, szerdán a piszkei, csütörtökön a lábatlani templomban, a többi napokon családi körben imádkozhatunk},  az adven­ti hajnali Szentmi­sék, valamint a ferences atyák által összeál­lított ‘lelki-menet­rend’, mely letölthető a  https://drive.google.com/file/d/1XdA3TRLVj7j3RMmVNZFiV62tL4rEAYJv/view?usp=sharing világhálós címről. Néhány nyomtatott példányt hátul is találunk.

3-21. Az új egyházi esztendőben Úrfelmutatás után így imádkozunk:  Íme, hitünk szent titka! Válasz: Üdvözíts bennünket vi­lág Megváltója, ki kereszted és feltámadásod által megmentettél minket!

7-5. Gondoljunk otthon lévő betegeinkre. Gondoskod­junk arról, hogy eljusson hozzájuk a lelkipász­tor, hiszen a készület öröméből ők sin­csenek kizárva.

8-6. A szegény sorsú gyermekeknek szerzünk örömet az „Angyalbatyu” akcióhoz csatla­kozva, melyről www.angyalbatyu.hu világhálós címen olvashatunk. Lényege, hogy apró aján­dékcsomagot készítünk, vagy éppen bele valókat – édesség, játék, színező, egyéb hasznos  dol­gokat – juttatunk el a regionális karitász központba (Esztergom, Simor János utca 126. nyitva: munkanapokon 10.00-14.00 óra között, december 15-ig ). Ha valaki a templomba be­hozza, segítünk a csomagot eljuttatni. A helyi szegényeket támogatjuk a karitászcsoporton ke­resztül a gyertyákért és apróságokért adott összegekkel, valamint a Szent Antal perselybe tett adományokkal.

9-7. Szolgálat örömmel láttuk tegnap Süttőn a plébánián, a 36 gyermek koszorú-készítésénél való szolgálatot, miként örülünk templomainkban a szépen takarított, díszített belsőnek, a szép adventi koszorúknak. Urunk jutalmazza a szorgoskodókat.

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

04. Hétfő Szent Borbála |||  Bányásznap
05. Kedd A gazdasági és szociális fejlődés önkénteseinek a világnapja
06. Szerda Szent Miklós ||| Goldmark Péter Károly szn– 1906
07. Csütörtök Szent Ambrus||| A nemzetközi polgári repülés napja
08. Péntek Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása |||

Hild József szn – 1789 – építészekért

09. Szombat  A labdarúgás világnapja
10. Vasárnap Korányi Frigyes szn. – 1827 – orvosokért |||

Patai Imre szn. – 1894 – elektro-mérnökökért

 

A 49. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 04. Hétfő 18 óra  Szentmise előtte
19 óra Szállást keres a Szentcsalád  
Piszke 05. Kedd 6 óra!! Szentmise utána
Süttő 06. Szerda 6 óra!! Szentmise a Szenvedő Lelkekért  
Piszke 16:30 Szállást keres a Szentcsalád  
Lábatlan 07. Csütörtök 18 óra Szentmise, majd

Szállást keres a Szentcsalád

 
Piszke 08. Péntek 8 óra Szentmise  
Lábatlan 15 óra Temetés:  +Varga Tamás  
Lábatlan 09. Szombat 18 óra Szentmise: +Szülők, +Nagyszülők, +Testvérek előtte
Süttő 10. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Heizelman Árpád  
Piszke ¾ 10 Szentmise: A Szambauer és a Kmetykó család +Tagjai  

 

Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események
December 4., 11., 18. 19 óra Süttő – plébániaház Szállást keres a Szentcsalád
December 6., 13., 18. 16:30 Piszkei templom
December 7., 14., 20. 18:45 Szent István templom
December 08., péntek 17 óra Süttő – plébániaház Szent Lipót Est:

Dr. Radó Gábor gondolatébresztő beszámolója

December  16., szombat 10 óra Tokod – plébániaház Regionális ministráns találkozó

Köszönettel vettük a testvérek egész éves támogatását. Szeretettel kérjük, hogy akik még nem tették meg, rendezzék plébániai önkéntes megajánlásukat az ismert helyeken, illetve, akiknek ez alkalmasabb, utalással. A plébániák számlaszáma:

Süttői Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045335             Piszkei Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045328

A hivatalos név és a számlaszám helyett elegendő megadni egy „másodlagos azonosítót”. Eszerint

a Süttői Plébánia számára az »19888585«,     a Piszkei Plébánia részére az »19888619«

azonosítót megadva is eljuttathatjuk adományunkat, önkéntes megajánlásunkat.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest |||   https://www.facebook.com/splplebaniak/

Zenés irodalmi délután a piszkei templomban

Szeretettel várnak a szervezők minden érdeklődőt 2023. szeptember 24-én vasárnap 16.00 órai kezdettel a piszkei Sarlós Boldogasszony templomban tartandó kulturális délutánra! A zenei és irodalmi program mellett Kékesi László bélyegtervező, festő- és grafikusművész kiállítása lesz látható, melyet fia mutat be a közönségnek. A különleges tárlat néhány napig tekinthető meg a templomban! ( Köszönjük , ha egy megosztással minél több vendéget tudunk fogadni !)

Az irodalmi részben felhangzik majd Babitstól a  Jónás könyve, míg a zenei részben közreműködnek Várady Ágota és Szladik Tibor.

Kékesi Lászlóról:
1919-ben született Szarvason. Az elemi iskolát Szarvason, a középiskolát Pécelen és Sárospatakon végezte el. 1936-1942-ig az Iparművészeti Főiskola festő szakosztályára járt, s itt kitüntetéses szakoklevelet nyert. 1956-1980-ig a Pénzjegynyomda tervezőgrafikusa volt.
Magyar bélyegeinek száma meghaladja a 200 darabot, a külföldre tervezettek száma az 500 darabot. Utóbbiakat Vietnam, Mongólia, Libanon, Jordánia, Salvador, az arab emirátusok és sejkségek részére készítette.
Kisgrafikáival és ex libriseivel számtalan hazai és külföldi kiállításon vett részt, valamint egyéni kiállításokon is bemutatta azokat.
Két alkalommal nyerte el az „Év legszebb bélyege” díjat. Sportbélyegeit három alkalommal „Ezüst gerely” díjjal jutalmazták