TeSzedd

Április 22-28. között településünkön is sor került a TeSzedd önkéntes hulladékgyűjtő programra. Az indító vasárnapi akcióban, Puszta Piszke környékén hozzávetőleg 3 m3 mennyiségű vegyes összetételű hulladék került begyűjtésre. Családok összefogásával megtisztult a Szabadság utca és környéke nagyjából  2 m3  mennyiségű szeméttől. A Damjanich utcában élők összefogásával az utcájukban található régi játszótér területén és a Piszkei-patak medrében elhagyott hulladék került összegyűjtésre. A kamberki pincesort a pincetulajdonosok egy csoportja járta végig. A Duna-partot a Lábatlani Sirályok Vizisport Egyesület ifjú tagjai és szüleik tisztították meg. Az iskola diákjai pedig a közvetlen környezetükben elhagyott hulladék összegyűjtése mellett virágosítással, és az iskola környezetének gondozásával vették ki részüket az önkéntes akcióból.

A városlakók nevében köszönjük minden önkéntes munkáját!

 

Május 1-től változik az ügyeleti rendszer

Új ügyeleti rendszer a vármegyében!
2023. május 01. napjától az Országos Mentőszolgálat szervezésében a háziorvos/házi gyermekorvos ügyelet az alábbi helyszíneken, az alábbi rendelési idővel működik:

Tájékoztató ásott vagy fúrt kutak tulajdonosainak

TÁJÉKOZTATÓ

Engedély nélkül létesített ÁSOTT vagy FÚRT kutak tulajdonosainak/üzemeltetőinek 2023. december 31-ig kérelmezni kell a tulajdonukban álló kút fennmaradási vagy megszüntetési eljárását.

A települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik a fennmaradási engedélyezés, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1196. (V.22.) Korm. rendelet 24.§. alapján az alábbi esetekben:

a) olyan kút fennmaradásához, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

ac) nem gazdasági célú vízigény;

b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

Az eljárás menete:

ÁSOTT kút esetén:

Ásott kutak jellemzője, hogy betongyűrűvel, téglával vagy terméskővel kirakott, általában 70 cm-nél nagyobb átmérőjű.

Nem szükséges szakember által kiállított dokumentáció amennyiben az ásott kút teljesíti az alábbi feltételeket:

 • a kút helye nem érint vízbázisvédelmi védőterületet
 • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
 • 500 m3/év vízigénybevétel alatti
 • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
 • magánszemély a kérelmező
 • a vízkivétel házi ivóvízigény és/vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja és
 • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Ha az Ön ásott kútja, fenti pontok mindegyikének megfelel, a következő a teendője:

A letölthető formanyomtatványt értelemszerűen ki kell tölteni, személyes adatokat és az ásott kútra vonatkozó részeket.

A nyomtatványhoz csatoljon 2 db fényképet egyet közvetlen közelről a kútról, amelyen látszik a kút anyaga kialakítása (téglával kirakott, betongyűrűs…), és egyet távolabbról, amelyen látszik a kút és a környezete. Amire érdemes figyelni, hogy a távolabbi képen látható legyen, hogy a kút úgy van lefedve, hogy abba csapadék vagy szennyeződés nem kerülhet. Szennyvizet és csapadékot tilos a kútba elvezetni! A kút látható és beazonosítható legyen.

A kitöltött nyomtatványt az érintett ingatlan összes tulajdonosának aláírásával kell ellátni.

FÚRT kút esetén:

Fúrt kutak jellemzője, hogy PVC csővel vagy acél csővel kibélelt min. 30 mm, max. 400 mm átmérőjű.

Fúrt kutak engedélyezéséhez minden esetben szükséges, a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13.§-a szerinti szakember közreműködése, a szakember által elkészített tervdokumentáció.

Jegyzői hatáskörbe esik a fúrt kút engedélyeztetési eljárása, ha megfelel az alábbi feltételeknek:

 • a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet
 • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
 • 500 m3/év vízigénybevétel alatti
 • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
 • magánszemély a kérelmező
 • a vízkivétel házi ivóvízigény és/vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja és
 • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Az engedélyezési eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

Bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatalban – telefon: 33/517-500 – Domján Szilvia ügyintézőnél kérhető.

 

Kiss Gábor, jegyző

 

 

Letöltöm a nyomtatványt!

Nyilvános versenyeztetés

Lábatlan Város Önkormányzata az alábbi ingatlant kínálja nyilvános versenyeztetés keretében egyfordulós értékesítésre

 

A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörgyakorlója (2541 Lábatlan, József A. u. 60.)

A hasznosítható vagyontárgy megnevezése:

2541 Lábatlan, 1471/3 hrsz-ú, 5 ha 5498 m2 területű ingatlanból kiszabályozott 6000 m2 nagyságú terület.

 

A hasznosítás módja:

Ipari, kereskedelmi célú hasznosítás. Részletes információ beszerzésének lehetősége: Lábatlani Polgármesteri Hivatal műszaki iroda

A pályázatok benyújtása:

Lábatlani Polgármesteri Hivatal (2541 Lábatlan, József A. u. 60.) zárt borítékban, egy példányban

 1. A pályázat tárgya:

Lábatlan Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló Lábatlan belterületi 1471/3. hrsz-ú ingatlanból kiszabályozott 6000 m2 nagyságú terület nyilvános versenyeztetési eljárás keretében történő értékesítése.

 1. A pályázat célja, jellege:

Nyilvános versenyeztetés útján történő értékesítés a 1471/3. hrsz-ú ingatlan megosztását követően kialakított 6000 m2 ingatlan értékesítése céljából. Több azonos vételi ajánlat esetén versenytárgyalásra kerül sor. Az ingatlanmegosztás költségei a vevőt terhelik.

 1. Az ingatlan műszaki adatai és jellemzői:

Az ingatlan adatai:

Értékesíteni kívánt terület: 6000 m2 a Lábatlan, 1471/3. hrsz-ú megosztását követően.

Felépítmény alapterülete: –

Közművek: –

 1. Az ingatlan jelenlegi állapotában per- és tehermentes.

Az ingatlan értékesítése esetén a tulajdonos önkormányzat a vételár teljes megfizetéséig az ingatlanhoz kapcsolódó tulajdonjogát fenntartja.

Tájékoztatjuk továbbá a pályázókat, hogy a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a Magyar Államnak a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő útján elővásárlási joga van az ingatlanra vonatkozóan.

 1. A vagyontárgy megtekinthetőségének biztosítása:

Az ingatlannal kapcsolatban érdeklődni a +36 33 517 500 telefonszámon munkanapokon 8h-16h között lehet 2023. április 20. 12 óráig.

 1. Az ingatlan értékesítés ára:

A legmagasabb ajánlatot benyújtó ajánlattevő részére.

 1. A pályázaton való részvétel feltételei:

A nyertes ajánlattevő a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó. A pályázat értékelésénél mérlegelésre kerül a beruházásnak a városfejlesztési elképzelésekkel való illeszkedése, továbbá minden olyan szempont, amelyet a pályázó pályázatában az ajánlatkérő tudomására hoz és településrendezési vagy településfejlesztési szempontból releváns.

Az elbírálás során a beérkezett pályázatok szempontjai egymással kerülnek összehasonlításra és az összességében legkedvezőbb ajánlatok közül kerülnek a képviselő-testületi hatáskör gyakorlója elé előterjesztésre.

 1. A szerződéskötés feltételei:

Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskört gyakorló szerve dönt a nyertes pályázatról és fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minősíti.

A vételárat az adásvételi szerződés aláírását követően, az MNV Zrt. elővásárlásról szóló nemleges jognyilatkozata után kell megfizetni.

Az adásvételi szerződés megkötése több érvényes pályázat esetén a versenytárgyalástól számított 90 napon belül esedékes.

 1. A pályázat tartalmára vonatkozó előírások:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó nevét és címét,
 • a vételár ajánlatot és a fizetési feltételeket,
 • a tervezett tevékenység (hasznosítás) részletes leírását,
 • az esetleges referenciákat.
 1. A pályázat benyújtásának helye és határideje:

Legkésőbb 2023. április 20-án (csütörtök) 10 óráig benyújtható személyesen vagy postai úton a Lábatlani Polgármesteri Hivatalnál (2541 Lábatlan, József A. u. 60.)

Zárt borítékban, eredeti példányban.

 1. Ajánlatok bontásának helye, ideje:

A pályázatok bontására Lábatlan Város Önkormányzata emeleti Tárgyalójában kerül sor 2023. április 20-án 12 órakor.

 1. Az eredményhirdetés módja, helye, ideje:

A pályázatok elbírálására és az eredményhirdetésre Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskör gyakorlója eljárása során kerül sor.

Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást –érvényes ajánlat esetén is- eredménytelennek nyilvánítsa.

 1. Az esetleges pályázati versenytárgyalás helye:

Az esetleges versenytárgyalás helyéről és idejéről az ajánlatok bontását követően kapnak tájékoztatást az ajánlattevők.

 1. Közzététel:

A pályázati felhívás a www.labatlan.hu oldalon kerül közzétételre.

 1. Egyéb információk:

A pályázattal kapcsolatosan további információt a megbízott műszaki irodavezető nyújt a +36 33 517-500 telefonszámon.

 

 

Teller Péter, polgármester

Hirdetmény – Lábatlan Város településrendezési eszközeinek elfogadásáról

Lábatlan Város településszerkezeti terve a 11/2023. (III.7.) Képviselő-testületi határozattal,  Lábatlan Város helyi építési szabályzata a 7/2023. (III.10.) önkormányzati rendelettel elfogadásra került.

A településrendezési eszköz legkorábban teljes eljárás esetén a településrendezési eszköz közlését követő 15. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 30. napon lép hatályba.

 

Az elfogadott terv és szabályzat az alábbi linken érhető el és tölthető le:

Lábatlan Város településfejlesztési koncepciójáról szóló  10/2023. (III.7.) Képviselő-testületi határozat

Településfejlesztési koncepció

 

Lábatlan Város településszerkezeti terve a 11/2023. (III.7.) Képviselő-testületi határozat

I. melléklet

I. melléklet jelmagyarázata 

II. melléklet

 

Lábatlan Város helyi építési szabályzatáról szóló 7/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet

 

Tájékoztató Pedagógiai Szakszolgálat működési körzetéről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Esztergomi Járás tekintetében a Tatabányai Tankerületi központ rendelkezik illetékességgel.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Letöltés

Közterület-felügyelő dolgozik Lábatlanon

Cél a rendezett településkép és a közbiztonság javítása
A parkolási problémák felszámolása, a közbiztonság javítása, a közterületi alkoholfogyasztás ellenőrzése és a rendezett közterületek elérése érdekében márciustól részmunkaidőben Sándli Béla közterület-felügyelő dolgozik Lábatlanon. A közterület-felügyelő a 70/ 856 63 21 számon érhető el. Közös célunk, a rendezett település elérése érdekében munkájához sok sikert kívánunk!
Feladatait az alábbiakban részletezzük:

A KÖZTERÜLET FELÜGYELET HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ FELADATOK

 • ellenőrzi a közterületek jogszerű használatát, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségét,
 • megelőzi, megakadályozza, megszakítja, megszünteti, illetve szankcionálja a közterületek rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenységet
 • közreműködik a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében
 • közreműködik a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében,
 • közreműködik az önkormányzati vagyon védelmében,
 • közreműködik a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,
 • közreműködik állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,
 • folyamatosan ellenőrzi a közterületek rendjére vonatkozó önkormányzati rendeletek előírásainak betartását, valamint az azokban meghatározott kötelezettségek teljesítését,

Az eljáró közterület-felügyelőnek feladatot törvény, kormányrendelet, az önkormányzat rendelete állapíthat meg. Az önkormányzat rendelete olyan feladatot állapíthat meg, melyet törvény vagy kormányrendelet nem utal más szerv hatáskörébe.

A Szabálysértési Törvény alapján a közterület-felügyelő hatáskörébe tartozó 5.000-50.000 forint helyszíni bírsággal sújtható szabálysértések:

 • Köztisztasági szabálysértés
 • Közúti közlekedés szabályainak kisebb fokú megszegése (a bírság összege általában fix összeg, (10.000; 15.000; 20.000; 25.000; 50.000 Ft vagy ennek két-háromszorosa) melyet kormányrendelet állapít meg),
 • Koldulás
 • Polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés
 • Tiltott szerencsejáték
 • Szeszes ital-árusítás,-kiszolgálás és – fogyasztás tilalmának megszegése
 • Tiltott fürdés
 • Jégen tartózkodás szabályainak megszegése
 • Csendháborítás
 • Veszélyeztetés kutyával
 • A közerkölcs megsértése
 • Veszélyeztetés tárgyak elhelyezésével, eldobásával
 • Személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek megszegése
 • Jogosulatlan közterületi értékesítés

A közterület-felügyelő:

A közúti közlekedésről szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján a közterület felügyelő egyes behajtási és kötelező haladási irányra vonatkozó tilalmakat megszegőkkel szemben, a helyszínen vagy távollévő gépjárművezetővel szemben 300.000 forintig terjedő közigazgatási bírságot szabhat ki. (behajtani tilos; mindkét irányból bajtani tilos; mindkét irányból behajtani tilos+kiegészítő tábla; behajtani tilos gyalog-és kerékpárútra táblák hatályának megszegése: fix 30.000 Ft közigazgatási bírság; kötelező haladási irány, jobbra-balra bekanyarodni tilos, megfordulni tilos; körforgalom, kikerülési irány táblák hatályának megszegése fix 50.000 Ft közigazgatási bírság)

A nemdohányzók védelméről szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján azokkal szemben, akik közterületen tiltott helyen vagy tömegközlekedési eszközön dohányoznak a közterület-felügyelő a helyszínen 30.000 forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

Amikor a közterület-felügyelő észleli a szabálysértést vagy a szabályszegést, és az elkövető a helyszínen tartózkodik, közli a szabálysértővel, szabályszegővel, hogy milyen minőségben jár el és felszólítja az elkövetőt, hogy igazolja magát. Az elkövető hatósági igazolványa alapján kiállítja a helyszíni bírság kiszabására szolgáló nyomtatványt, amelyet a jogkövetkezményekről szóló tájékoztatás után aláírat a szabálysértés, szabályszegés elkövetőjével, ezáltal elismertetve a szabálysértés, szabályszegés tényét.

Ha az elkövető a helyszíni bírság kiszabását tudomásul veszi, a bírságolás ellen jogorvoslatnak helye nincs. Részére a közterület-felügyelő átadja a helyszíni bírság kiszabásáról szóló nyomtatvány egy másolati példányát és a készpénz‐átutalási megbízást és tájékoztatja, hogy a bírságot 30 napon belül fizetheti be. A Szabs.Tv. hatálya alá tartozó szabálysértések esetén tájékoztatja az elkövetőt, hogy a bírságot ötezer forintonként hat óra közmunkával megválthatja. A tudomásul vett helyszíni bírság meg nem fizetése vagy közmunkával történő meg nem váltása esetén annak végrehajtását kezdeményezi.

A közterület-felügyelő a helyszínen pénzt nem fogad el!!!

Amennyiben a szabálysértő, szabályszegő nem hajlandó igazolni magát, személyazonosság igazolásának megtagadása miatt az intézkedő közterület-felügyelő rendőri segítséget kérhet, előállíthatja a rendőrségre, helyszíni bírságot szabhat ki, feljelentést tehet.

Ha a szabálysértő, szabályszegő nem írja alá helyszíni bírság kiszabásáról szóló nyomtatványt, a közterület-felügyelő az ügyet átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.

A gépjárművel elkövetett szabálysértés vagy szabályszegés miatt a helyszíni bírságot a gépjárművezető távollétében is ki lehet szabni. Ilyenkor a gépjármű forgalmi rendszáma alapján a Központi Nyilvántartó adatai alapján megállapított üzemben tartó címére kerül megküldésre a helyszíni bírság kiszabásáról szóló tájékoztatás és a kiszabott összeget tartalmazó készpénz‐átutalási megbízás. A helyszíni bírság megfizetésére a kézhezvételtől számított 30 nap áll rendelkezésre. A jármű üzembentartója, vagy az elkövető a kiszabott helyszíni bírságot nem fizeti meg, a Rendészet eljárást kezdeményez az arra illetékességgel és hatáskörrel rendelkező hatóságnál. Ezzel egyidejűleg a kiszabott helyszíni bírság hatályát veszti.

A tudomásul vett és befizetett helyszíni bírság ellen jogorvoslati lehetőség nincs, az ügyet jogerősen lezártnak kell tekinteni.

A kiszabott helyszíni bírság méltányosságból történő elengedésére, csökkentésére, valamint részletekben való megfizetésére az irányadó jogszabályi rendelkezések nem biztosítanak lehetőséget.

Feljelentés, közigazgatási, hatósági eljárás kezdeményezése:

 • Távollévő gépjárművezetővel szemben kiszabott helyszíni bírság esetén, amennyiben 30 napon belül nem történik meg a kiszabott bírság befizetése.
 • Helyszíni bírság esetében, amennyiben az elkövető nem ismeri el a szabálysértés, szabályszegés tényét vagy nem fogadja el a bírság összegét.Minden egyéb olyan szabálysértés vagy szabályszegés észlelése esetén, ahol az elkövetés körülményei, illetve az ügy tárgyi súlya ezt indokolttá teszi.

A felügyelő

 • az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép‐ és hangfelvételt készíthet,
 • köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha a feladatkörébe tartozó jogszabálysértő tényt, tevékenységet, mulasztást észlel vagy olyan tényt, tevékenységet, mulasztást hoznak tudomására, amely a feladatkörébe tartozó ügyben beavatkozást tesz szükségessé.

Feladatkörében a jogszabályokban foglalt esetekben és módon intézkedéseket foganatosít, melyek:

 • igazoltatás, igazoltatásban érintett személy feltartóztatása,
 • előállítás,
 • helyszíni bírság kiszabása,
 • szabálysértési feljelentés megtétele,
 • közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezése,
 • dolog visszatartása,
 • jármű feltartóztatása, megállítása
 • ruházat, csomag, jármű átvizsgálása
 • kerékbilincs alkalmazása,
 • az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő terület, épület vagy építmény lezárása, belépés megakadályozása, az illetéktelenül ott tartózkodó eltávolítása,
 • szabálytanul elhelyezett, valamint hulladékká vált és elhagyott járművek (közterületen közterület-bérleti szerződés nélkül tárolt, hatósági jelzéssel forgalmi rendszámmal nem rendelkező jármű) elszállítása.

A felügyelő által használható kényszerítő eszközök:

A közterület- felügyelő:

a jogszerű intézkedésével szembeni ellenállás megtörése érdekében testi erőt, könnygázszóró palackot, bilincset

 • súlyos sérüléssel fenyegető, vagy a személye ellen intézett támadás, illetőleg az életét, testi épségét közvetlenül fenyegető magatartás elhárítására, valamint vagyonvédelemre testi erőt, könnygázszóró palackot, bilincset, rendőrbotot
 • együttműködik a Rendőrséggel, a Katasztrófavédelemmel, a Nemzeti Adó és-Vámhivatallal, egyéb állami ellenőrző és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezetekkel, így különösen a Polgárőrség helyi szerveivel, valamint a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezettel, gazdálkodó szervvel,
 • folyamatosan kapcsolatot tart a Kormányhivatal szabálysértési hatóságával, valamint a Rendőrséggel a szabálysértési feljelentések, valamint a határidőre be nem fizetett bírságok behajtásának tárgyában,
 • folyamatosan kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatal osztályaival
 • önálló iktatást és irattározást vezet, jogszabályban meghatározottak szerint adatokat kezel,
 • törvényben meghatározott célból és adatkörben adatokat vesz át, szerez be és továbbít.