IGAZGATÁSI SZÜNET a Polgármesteri Hivatalban

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és az Ügyfeleket, hogy Lábatlan Város Képviselő-testülete
a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenő idejéről, az igazgatási szünetről,
a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről szóló
Kormány rendelet alapján Lábatlan Város Polgármesteri Hivatalában

2022. július 25. – 29. (hétfő-péntek) között
IGAZGATÁSI SZÜNETET rendelt el.

Az igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási időpont:
2022. augusztus 01. (hétfő) 8 -16 óra között.

Kiss Gábor
jegyző

Képviselő-testületi ülés MEGHÍVÓ – 2022. június 28.

M E G H Í V Ó

Lábatlan Város Képviselő-testületének soron következő ülésére

Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a értelmében

2022. június 28. napjára (kedd) 15.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme (2541 Lábatlan, József A. út 60.)

Az ülés napirendje:

1.) Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Teller Péter polgármester

2.) A 2022. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Teller Péter polgármester

3.) A gyermekétkeztetési és egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 18/2017. (XI.29.) ÖR módosítása
Előadó: Teller Péter polgármester

4.) Közterület-felügyelet létrehozása
Előadó: Teller Péter polgármester

5.) A Kuckó Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Teller Péter polgármester

6.) ÉDV Zrt. beszámolója tevékenységéről
Előadó: ÉDV Zrt. képviselője

7.) Az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi beszámolója
Előadó: Teller Péter polgármester

8.) Hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződés módosítás
Előadó: Vertikál Zrt. képviselője

9.) A lábatlani 485/15. és 485/1. hrsz-ú ingatlanok telekalakítása és cseréje
Előadó: Teller Péter polgármester

10.) Közvilágítás korszerűsítés
Előadó: Teller Péter polgármester

11.) A lábatlani 662. hrsz-ú ingatlanra szolgalmi jog alapítása
Előadó: Teller Péter polgármester

12.) Beszámoló a polgármester I. félévi tevékenységéről (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Teller Péter polgármester

13.) Egyebek

Lábatlan, 2022. június 24.

Teller Péter sk.
polgármester

tuzifa

Felhívás tűzifa igénylésére

Tisztelt Lakosság!
Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi rendezéséről szóló 11/2021(IV.29.) számú önkormányzati rendeletének 7. §-a alapján kérelemre, évente egy alkalommal természetbeni ellátásként legfeljebb az öregségi nyugdíjminimum – jelenleg 28500.-Ft/hó – kétszereséig tűzifát biztosít az alábbi feltételek megléte esetén:
· Kérelmezőnek Lábatlan városban bejelentett lakóhellyel- vagy érvényes tartózkodási hellyel kell rendelkeznie.
· A lakhatáshoz kapcsolódó fűtési költség viselésére nem képes és hivatkozott rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel, mely szerint
– családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át 65550.-Ft-ot
– egyedülálló személy esetében a 450 %-át 128.250.-Ft-ot.
További feltétel, hogy lakókörnyezetét a rendelet 2.§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint rendben tartja.
· Munkanélküliség esetén kérelmezőt és a családjában munkaviszonnyal nem rendelkező személyt az állami foglalkoztatási szerv a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy hónappal álláskeresőként nyilvántartásba vette, és a foglalkoztatási szervvel együttműködik.
A kérelmek benyújtásának határideje: 2022. június 30.
A tűzifa kiszállítása a kérelmek elbírálását követően, a fűtési szezon előtt, legkésőbb október 15-ig történik meg.
Kérelmek benyújtásával kapcsolatos tájékoztatást, valamint a kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványt – ügyfélfogadási napokon: hétfőn, szerdán és pénteken – Lábatlan Város Polgármesteri Hivatalában (2541 Lábatlan, József A. út 60.), valamint a 33/517-500 telefonszámon Lénárt Istvánnétól és Haraszti Krisztinától kaphatnak.
A kérelmekhez mellékelni kell munkáltató által kiállított jövedelemigazolást a kérelem benyújtását megelőző hóra, Nyugdíjbiztosító Igazgatóság értesítését a tárgyévi nyugdíjakra vonatkozóan, egyéb rendszeres pénzellátás esetén a folyósító szerv határozatát, igazolását és kifizetést igazoló postai szelvényt vagy bankszámlakivonatot a kérelem benyújtását megelőző hóra vonatkozóan.
Amennyiben kérelmező vagy családtagja elvált, a házasság felbontására és gyermektartásdíjra vonatkozó jogerős bírósági végzést. Ha a családban középfokú oktatási intézményben tanuló gyermek van a hallgatói jogviszony igazolást.
Munkanélküliség esetén az állami foglalkoztatási szerv igazolását a regisztrációról és együttműködésről.
Teller Péter
polgármester

Aljegyző pályázat

Lábatlan Város Polgármestere

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. §. (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Lábatlani Polgármesteri Hivatalban aljegyző munkakör betöltésére.

 

Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság,

– büntetlen előélet,

– cselekvőképesség,

– felsőfokú képesítés igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

– legalább két éves közigazgatási gyakorlat,

– munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság,

– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

 

 Előnyt jelent: 

– legalább 3 év közigazgatási gyakorlat

– irodai alkalmazások (MS Office) használata,

– vezetési-szervezési készség.

 

 Pályázathoz csatolni kell:

  • motivációs levél, mely tartalmazza az aljegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelést legfeljebb 2 oldal terjedelemben,

– a pályázó fényképpel ellátott szakmai önéletrajzát a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott adattartalom szerint,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy arra vonatkozó igazolást, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte  (legkésőbb a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani),

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,

– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik és kezelhetik,

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény  84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot,

– közigazgatási gyakorlat igazolását.

 

Ellátandó feladatok:

– A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése, a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok hatáskörök ellátása, továbbá az Igazgatási Iroda vezetése.

 

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egység megnevezése:

Lábatlani Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda

 

Munkavégzés helye: Lábatlani Polgármesteri Hivatal, 2541 Lábatlan, József A. u. 60.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

A vezetői kinevezés határozatlan időre szól.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős foglalkoztatás

Bérezés: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint.

A munkakör legkorábban 2022. június 01-től tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 10.

 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot Lábatlan Város Polgármesteréhez (2541 Lábatlan, József A. u. 60.) „Aljegyzői pályázat” borítékon való feltüntetésével személyesen, postai vagy elektronikus (polghiv@labatlan.hu) úton kell benyújtani.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja:

A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételnek megfelelnek.

 

A pályázati határidőt követően a kiválasztott jelölteket személyes vagy online interjú keretében hallgatjuk meg. A pályázat elbírálásáról Lábatlan Város Jegyzője javaslatára Lábatlan Város Polgármestere dönt. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót írásban értesítjük a pályázat eredményéről. Lábatlan Város Polgármestere a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46.§ (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

 

A pályázat elbírálási határideje: 2022. május 20.

A pályázatról bővebb információ kérhető Kiss Gábor jegyzőtől személyesen, vagy az (33) 517-500 telefonszámon.

A pályázati kiírás elérhető még a Kormányzati Személyügyi szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ www.kozigallas.gov.hu és a www.labatlan.hu weboldalon.

Kuckó Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat intézményvezetői pályázat

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a Kuckó Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat intézményvezetői (magasabb vezető) feladat ellátására pályázatot ír ki az alábbi tartalommal:

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete                

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kuckó Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A magasabb vezetői megbízás időtartama:

A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2022.07.01.-2027.06.30-ig szól.

A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A munkavégzés helye:

Kuckó Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Székhelye: Lábatlan, Cementgyári lakótelep 5.

Az intézmény feladatellátásra szerződött önkormányzatainak (Nyergesújfalu, Süttő, Bajót, Nagysáp) telephelyei.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető feladata az intézmény szakszerű és jogszerű működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, koordinálása, képviselete a Lábatlan város, illetve a feladatellátási szerződés szerinti működési területen,  az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása, az intézmény költségvetésében biztosított pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű, takarékos gazdálkodás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

–   felsőfokú szociális alapvégzettség, pszichológus, pszichopedagógus, vagy
mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatásszervező oklevéllel rendelkező:
óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelő-tanár, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, jogász, igazgatásszervező, vagy szociális menedzser oklevéllel rendelkező: pedagógus, védőnő

–   felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás , illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett – legalább 5 év – szakmai gyakorlat.

–    büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai program, az intézmény fejlesztésére, vezetésére vonatkozó program,

– szakmai életrajz,

– iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat másolata,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az azt megkérő levél feladóvevénye,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők  megismerjék,

–  a  pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

– nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását az Önkormányzat nyilvános, vagy zárt ülésen tárgyalja,

– nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Gábor aljegyző nyújt, a 06/33 517-500 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

–     Postai úton, a pályázatnak Lábatlan Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2541 Lábatlan, József A. út 60.)  Kérjük a borítékon feltüntetni a „Kuckó Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezető állás” megnevezését.

–      Elektronikus úton Kiss Gábor aljegyző részére a polghiv@labatlan.hu  e-mail címen

–     Személyesen: Kiss Gábor aljegyző, 2541 Lábatlan, József A. út. 60.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 31.

  1. A pályázati felhívást megjelenteti a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán.

Határidő: azonnal

Felelős:  jegyző

  1. A képviselő-testület a pályázat előkészítésével, véleményezésével kapcsolatos bizottsági feladatokkal az Oktatási, Szociális és Egészségügyi Bizottság tajait, valamint a jegyzőt, mint a pályázat előkészítőjét bízza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Teller Péter polgármester